lunes, 4 de diciembre de 2017

PALPITACIÓ DE L’INHÒSPIT

Fotografía: Pinterest


PALPITACIÓ DE L’INHÒSPIT
Caminem enmig de somnis esquerps i inhòspits:
els incendis del desastre mosseguen el pit fins al dol.

Sovint són il·legibles les aigües de la demència,
quan la ventada dels batecs és pòstum,
i les voravies es tornen clavells iracunds. Caminants d’ires.

(Alguna cosa em diu que el rellotge té destins rovellats: branques
d’escepticisme atàvic, negacions no necessàriament dialèctiques,
manoll de costures com un oracle incert.)

Alguna cosa em diu que les portes desclaven baldes fúnebres;
i que el País continua sent un anhel a la gola.

En els ascensors estranye el ressò dels cresols:
—el pols agonitza en l’aigua de les llàgrimes,
números cecs pugen el nivell del vertigen,
i la sal cristalitzada en els barrets. I el lament de la sang.

Per cert que l’aridesa no té roba ni ornaments,
excepte l’alé sec
pujant en tricicles les hores difuminades de la fullaraca.

La boca pergué els seus bocins de sobirania en cada sabateria.

L’alè triturà els colors històrics de la mel,
la bonança insomne del fum de ganivets callats,
el bisturí aclaparador en l’aire;
de sobte, mire amb estupor certs beuratges insòlits:
el quadern de la intempèrie sense cap guitarra,
els crims, les estadístiques
dels morts en papers corroïts per la desídia,
els esparadraps en la rosada,
certs monòlegs apocalíptics sobre les voravies
com pneumàtics gastats,
tacats de temps i sopor. D’impossible Paradís.

Un ignora què vindrà després d’aquesta violència galopant:
—qualsevol finestra que s’albire es torna profètica,
qualsevol foscor és millor que aquesta raja d’ocote destenyida
per la sang, (sòrdid esglaó de persianes,
regustos de la foguera que ens mossega fins al moll de l’os.)

En un moment el paisatge adust estarrufa els porus:
pengen en la consciència els fils trencats de les paraules,
el matxet de la injúria,
els caps de setmana sense alambins,
el “campe qui puga” quasibé com a pregària de l’insomni,
de la persiana trencada del tatuatge,
de la sequedat de las parets.

Vivim en l’obsessió més pregona de l’èter:
l’ull desintegrat
ens aguaita amb aqueix galop adust de corb.

A la fi, ni tan sols l’escuma té validesa en el pols
de la llengua, en l’esclat nu de les mancances.

Ni tan sols les tisores, els filats d’aram, els signes zodiacals,
la brea del miratge i la seua navalla de cremades,
els racionalismes a ultrança,
les faules i les paràboles que ens consumeixen en el catecisme.
Ens farta el terror de les evidències
i el parrac dels difunts. I el parenostre en escates.

(A la fi, només ens resta,
—després de senyar-nos entre les mosques—,
seguir la misa d’aquesta palpitació inhòspita com si res no passara,
com si tot anara a l’oblit,
fins i tot l’anèmia i els dogmes.)


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓPALPITACIÓN DE LO INHÓSPITO
Caminamos en medio de huraños e inhóspitos sueños:
los incendios del desastre muerden el pecho hasta el luto.

A menudo son ilegibles las aguas de la demencia,
cuando el ventarrón de los latidos es póstumo,
y las aceras se vuelven claveles iracundos. Caminantes de iras.

(Algo me dice que el reloj tiene destinos oxidados:
Ramas de atávico escepticismo,
negaciones no necesariamente dialécticas,
manojo de costuras como un oráculo incierto.)

Algo me dice que las puertas desclavan aldabas fúnebres;
y que el País sigue siendo un anhelo en la garganta.

En los ascensores extraño el eco de los candiles:
—el pulso agoniza en el agua de las lágrimas,
números ciegos suben el nivel del vértigo,
y la sal cristalizada en los sombreros. Y el lamento de la sangre.

Por cierto que la aridez, no tiene ropa ni ornamentos,
salvo el aliento seco
subiendo en triciclos las horas difuminadas de la hojarasca.

La boca perdió sus trozos de soberanía en cada zapatería.

El aliento trituró los colores históricos de la miel,
la bonanza insomne del humo de callados cuchillos,
el bisturí apabullante en el aire;
de pronto, miro con estupor ciertos brebajes insólitos:
el cuaderno de la intemperie sin ninguna guitarra,
los crímenes, las estadísticas
de los muertos en papeles corroídos por la desidia,
los esparadrapos en el rocío,
ciertos monólogos apocalípticos sobre las aceras
como neumáticos gastados,
manchados de tiempo y sopor. De imposible Paraíso.

Uno ignora qué vendrá después de esta violencia galopante:

—cualquier ventana que se vislumbre se torna profética,
cualquier oscuridad es mejor que esta raja de ocote desteñida
por la sangre, (sórdido peldaño de persianas,
resabios de la hoguera que nos muerde hasta los tuétanos.)

En un momento el paisaje adusto eriza los poros:
cuelgan en la conciencia los hilos rotos de las palabras,
el machete de la injuria,
los fines de semana sin alambiques,
el “sálvese quien pueda” casi como plegaria del insomnio,
de la persiana rota del tatuaje,
de la sequedad de las paredes.

Vivimos en la obsesión más profunda del éter:
el ojo desintegrado
nos acecha con ese galope adusto de cuervo.

Al final, ni siquiera la espuma tiene validez en el pulso
de la lengua, ene destello desnudo de las carencias.

Ni siquiera las tijeras, las alambradas, los signos zodiacales,
la brea del espejismo y su navaja de quemaduras,
los racionalismos a ultranza,
las fábulas y las parábolas que nos consumen en el catecismo.

Nos harta el terror de las evidencias
y el andrajo de los difuntos. Y el padrenuestro en escamas.

(Al final, sólo nos queda,
—después de santiguarnos entre las moscas—,
seguir la misa de esta palpitación inhóspita como si nada pasara,
como si todo fuese al olvido,
incluso la anemia y los dogmas.)

Del libro “TRASTIENDA”, 2011 (Inédito) 120 pp
© André Cruchaga

lunes, 13 de noviembre de 2017

OCELL DE L’ABSÈNCIA

Fotografía: Pinterest


OCELL DE L’ABSÈNCIA
La palabra es el único pájaro
que puede ser igual a su ausencia.
Roberto Juarroz

Per a sostindre els llamps, és indispensable domesticar-los en el coixí dels imants; a més ombres, l’ànima acaba enverinada, la cendra filla dels ossos, espectre caníbal del rèptil que sóc; en els llavis dissidents de les abelles, boques crescudes de la ciutat. Hi ha cresols de calcinacions esparses, candeles de rius sedentaris, portes tancades com els gossos devorats pel fred, estranyes agulles de cap mossegant el silenci, l’ocell de genolls al niu, cavalls estèrils en la gola, al punt de dormisquejar en la manta del cansament, ―ai, aquell bes tremolant en la viscositat dels encaixos, la memòria destrossada per l’oblit, al costat de la cullera febril de l’argent viu. Ai, la foguera d’ocells de l’absència i la seua boca de disturbis ofegats. (Mai no és suficient el temps per a perdre’s en la tendresa, ni l’ardiment per a buidar tots els bordells. El teu sexe en el meu pit alleugera els cabals del sotrac i destrava el cadenat tebi de la finestra per al ministeri que la reclama.) Cada dia té les seues pròpies pors: a l’oïda l’estrèpit de les emanacions, la llet de les sines a dues mans, el llampec en la libèl·lula del desvetllament, parets on creix l’heura dels llavis, el sediment de les vèrtebres, en el dit de la pena mossegant les aigües negres de l’àngel sobtat de l’espill, de l’ona en desordre del colibrí. Per cert que de l’imant penja també la flama del desordre, els noms trencats de la cadira de braços de la soledat, la sang esmicolada dels laments en la feligresia de les ungles de l’anhel; després les llànties primàries de l’instint, amb la seua trinitat mercenària, aquest cor en fugida de trens i finestres, la parpella despullada en les cuixes, els tristos estats de la matèria en terra, fixat a l’ull pervertit de la mort. Diàriament, en la vigília, bufen els vents de la mort, tremolen les retines en la nit endurida, ―tants minuts de crim com espectres d’agenollats, ossos calcinats en la boca, larves increïbles en la respiració de la son; algun dia deixaré de descendir als inferns, riuré de la nit degollada de la podridura, eixiré del galop del soroll com un rostre fora del manicomi de les paraules. Veuré, després de tot, llampecs diferents a l’espetec de pinyolades, llavis com litorals d’escalfred, vocals enfurismades en la meua llengua, tendres de cabdells? ―Un mai no ho sap. Són terribles les senderes quan són devorades per les dents, quan l’obscenitat no té el poder de redempció, ni l’apacible olor de les hortalisses. Un sempre es troba a mercè de camins incerts: abans fórem vents proporcionals al magnetisme de l’ànsia, flor dels ulls del temps més gratificant; ara és com una tortura caminar a lloms dels líquids foscos del cos, la rancúnia convertida en ira, la visió d’un vent quasi maleït…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PÁJARO DE LA AUSENCIA
La palabra es el único pájaro
que puede ser igual a su ausencia.
Roberto Juarroz

Para sostener los relámpagos, es indispensable domesticarlos en la almohada de los imanes; a más sombras, el alma termina envenenada, la ceniza hija de los huesos, espectro caníbal del reptil que soy; en los labios disidentes de las abejas, bocas crecidas de la ciudad. Hay candiles de dispersas calcinaciones, candelas de sedentarios ríos, puertas cerradas como los perros devorados por el frío, extraños alfileres mordiendo el silencio, el pájaro de rodillas en el nido, caballos estériles en la garganta, al punto de dormitar en la cobija del cansancio, ―ay, aquel beso temblando en la viscosidad de los encajes, la memoria destrozada por el olvido, junto a la cuchara febril del azogue. Ay, la fogata de pájaros de la ausencia y su boca de ahogados disturbios. (Nunca es suficiente el tiempo para extraviarse en la ternura, ni el ardimiento para vaciar todos los burdeles. Tu sexo en mi pecho aligera los caudales del estremecimiento y destraba el candado tibio de la ventana para el ministerio que la reclama.) Cada día tiene sus propios miedos: al oído el estrépito de las emanaciones, la leche de los senos a dos manos, el relámpago en la libélula del desvelo, paredes donde crece la yedra de los labios, el sedimento de las vértebras, en el dedo de la pena mordiendo las aguas negras del ángel repentino del espejo, de la ola en desorden del colibrí. Por cierto que del imán cuelga también la llama del desorden, los nombres rotos del sillón de la soledad, la sangre desmenuzada de los lamentos en la feligresía de las uñas del anhelo; luego las lámparas primarias del instinto, con su trinidad mercenaria, este corazón en fuga de trenes y ventanas, el párpado desnudado en los muslos, los tristes estados de la materia en el suelo, pegado al ojo pervertido de la muerte. A diario, en la vigilia, soplan los vientos de la muerte, tiemblan las retinas en la noche endurecida, ―tantos minutos de crimen como espectros de rodillas, huesos calcinados en la boca, increíbles larvas en la respiración del sueño; algún día dejaré de descender a los infiernos, reiré de la noche degollada de la podredumbre, saldré del galope del ruido como un rostro fuera del manicomio de las palabras. ¿Veré, después de todo, relámpagos diferentes al chasquido de errajes, labios como litorales de escalofrío, vocales enfurecidas en mi lengua, tiernas de cogollos? ―Uno nunca lo sabe. Son terribles las veredas cuando son devoradas por los dientes, cuando la obscenidad no tiene el poder de redención, ni el apacible olor de las hortalizas. Uno siempre está a merced de caminos inciertos: antes fuimos vientos proporcionales al magnetismo del ansia, flor de los ojos del tiempo más gratificante; ahora es como una tortura andar a cuestas los líquidos oscuros del cuerpo, el rencor convertido en ira, la visión de un viento casi maldito…
Del libro "Motel", 2012 (Inédito) 170 pp


domingo, 5 de noviembre de 2017

HOSPITALITAT CLANDESTINA

Fotografía: Pinterest


HOSPITALITAT CLANDESTINA
Al temps de collita, la flama ardida de la pell en el llençol, el test d’argila, en el jardí que limita amb la gola, finestres on respira la roca del sobresalt, el prisma diluït en el bosc metàl·lic del llampec. (Davant del pou blanc de les orquídies, l’hamaca de l’alambí al costat dels peixos de la brasa com el poema en l’art de la respiració del tren volant de l’eclipsi, —ai, les cuixes al peu de la muntanya del desig, en el puzle blau de la gruta amb vastos trens, rails a l’alçada de les temples, harmònica de molsa per a l’alé, l’esperma seduït per l’explosió de la destresa, la bretxa del bosc en la boca creuant la ziga-zaga de la llebre.) Fa anys que tot el paisatge nia en la pell; perguí les armadures en la tempesta de la vigília: porte armaris en les costelles; un día podré morir tot calcinat, però resten en la memòria aquestes xifres de fred que combatí en la pedra més adusta, en la cendra somorgollada, ara, dels mimetismes. Sobre la llama clavada en la pell, el foc sedassat cremant l’arc del cel, quasibé un altre hivern travessant el somni, el dia complet jugant al despietat, a l’horitzó amb fons d’espills, refent el menjar nomenat del llampec. Estic, (estem, millor dit), concentrats cap l’interior de la música; mengem el magnànim del sucre, no l’erm fatigat de les lloses; entrem allà, a la crispació de les paraules, al congost de l’alé, i recordem l’esplendor dels senders, l’estació de l’hivern amb les seues nostàlgies, l’illa cedida a la penetració del cos; allà el vent implícit, la pedra alçada, —el nosaltres huracanat de sobte en el murmuri fent bategar tot l’interminable: la ràfega, el vent de l’escriptura, la porta que s’obri, quan el foc creix. Allà, fos el nosaltres, diguem-ho. Només, llavors, la lividesa del ferment, la acumulació de herba-sana, aquell jardí intuït davall dels porus, la respiració de l’esclat, lleugera cendra en el cendrer de la finestra, la fantasia de l’aigua en el somriure, benigna com un fil de cerç al costat de la túnica mar que cobreix el nosaltres. Allà, ambdós: frescos acordions bevent l’huracà de la set, el cercle del suc de l’audàcia, els altres noms nascuts, incessants, en el tambor amuntegat de l’hivern. Al final, una altra flama s’alça en l’estendard del congost, un altre allau convertit en cel: el destí que també està fet d’intempestives robes i d’acumulats vertigens. Somni, tornat de les cremades: és llavors que recupere la meua follia. En el racó duplicat del tòrax, l’inexpressable i múltiple, la segada cambra del Paradís.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

HOSPITALIDAD CLANDESTINA

Al tiempo de la cosecha, la llama ardida de la piel en la sábana, el tiesto de arcilla, en el jardín que linda con la garganta, ventanas donde respira la roca del sobresalto, el prisma diluido en el bosque metálico del relámpago. (Delante del pozo blanco de las orquídeas, la hamaca del alambique junto a los peces de la brasa como el poema en el arte de la respiración del tren volante del eclipse, —ay, los muslos al pie de la montaña del deseo, en el puzzle azul de la gruta con vastos trenes, rieles a la altura de las sienes, armónica de musgo para el aliento, el esperma seducido por las explosión de la destreza, la brecha del bosque en la boca cruzando el zigzag de la liebre.) Hace años que todo el paisaje anida en la piel; perdí las armaduras en la tempestad de la vigilia: llevo armarios en las costillas; un día podré morir completamente calcinado, pero quedan en la memoria esas cifras de frío que combatí en la más adusta piedra, en la ceniza sumergida, ahora, de los mimetismos. Sobre la llama clavada en la piel, el fuego cernido quemando el arco iris, casi otro invierno atravesando el sueño, el día completo jugando a lo despiadado, al horizonte con fondo de espejos, rehaciendo la comida nombrada del relámpago. Estoy, (estamos, mejor dicho), concentrados hacia el interior de la música; comemos lo magnánimo del azúcar, no el páramo fatigado de las losas; entramos allí, a la crispación de las palabras, al desfiladero del aliento, y recordamos el esplendor de los senderos, la estación del invierno con sus nostalgias, la isla cedida a la penetración del cuerpo; allí el viento implícito, la piedra levantada, —el nosotros huracanado de pronto en el murmullo haciendo latir todo lo interminable: la ráfaga, el viento de la escritura, la puerta que se abre, cuando el fuego crece. Allí, derretido el nosotros, digámoslo. Sólo, entonces, la lividez del fermento, la acumulación de hierbabuena, aquel jardín intuido debajo de los poros, la respiración del estallido, ligera ceniza en el cenicero de la ventana, la fantasía del agua en la sonrisa, benigna como un hilo de cierzo junto a la túnica mar que cubre el nosotros. Allí, ambos: frescos acordeones bebiendo el huracán de la sed, el círculo del zumo de la audacia, los otros nombres nacidos, incesantes, en el tambor agolpado del invierno. Al final, otra llama se yergue en el estandarte del desfiladero, otro alud convertido en cielo: el destino que también está hecho de intempestivas ropas y de acumulados vértigos. Sueño, vuelto de las quemaduras: es entonces cuando recupero mi locura. En el rincón duplicado del tórax, lo inexpresable y múltiple, la segada habitación del Paraíso.
del libro “MOTEL”, 2012 (Inédito) 170 pp

domingo, 15 de octubre de 2017

ALTA NIT

Imagen cogida de Pinterest


ALTA NIT
Sent el parallamps en el xuclamonedes del ronc a altes hores on la nit inequívocament es va convertint en llàtzer, en aquest altre món, dens, de les cavitats. És el miratge dels jardins o el volum petri dels punts cardinals? És d’alguna manera el presagi de la broma, o senzillament l’ombra descalça de les catacumbes? Sempre aní errant enmig de la ràfega, assenyalat per la mà del botxí, lliurat al tràngol de l’alé. Cada nit, la nit pereix en les meues ferides. Sagna la foscor la seua sang de tinta, tots els sembrats furiosos en l’ànima, les màscares dels barrets que suren en la dentadura del flaire de la cendra, la tinta monòtona dels bisturís, el foc pòstum de l’ocell que paga la renda amb el tabac d’acer dels mussols. Sempre, invisibles, es desplacen les pipes blaves dels telers fins fer del galop un deliri de butxaques allargades. A la vora del temps, les estampilles geomètriques de la ciutat, la ciutat en les persianes pòstumes de les palpebres, l’orfebreria nocturna dels sons fent del coixí un túnel d’hipotenuses cegues, pendents relliscoses de les voravies, el fugaç viatge dels trens en la memòria: allà l’anfiteatre reiterat de les ombres. La meua pròpia ombra. L’alta nit crepitant en el monyó de la llum amb aquests salms devastadors en la gola. Alguna cosa es va tancant en els contorns del cos: l’espera només té sentit quan es vol omplir buits o desxifrar alguna endevinalla. Entre una paret i una altra, el paller i el teló de fons de l’oblit. Posa les teues mans al voltant del meu pit ombrívol. Fes de mi l’última embriaguesa desperta. Avui és sempre en el record. El temps s’encarrega d’omplir-nos de paraules estranyes i de rampes i de somriures mutilats. Desenfunda els teus confins per a la meua boca. Mor en mi com felí en zel. Mor en el meu deliri de blues insondable. Mor, inassaciable, en el meu cor acostumat a la nuesa. Fes en l’alta nit un incendi de joioses atrocitats.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ALTA NOCHE
Oigo el pararrayos en el tragamonedas del ronquido a altas horas donde la noche inequívocamente se va convirtiendo en Lázaro, en ese otro mundo, denso, de las cavidades. ¿Es el espejismo de los jardines o el volumen pétreo de los puntos cardinales? ¿Es de alguna manera el presagio de la bruma, o sencillamente la sombra descalza de las catacumbas? Siempre anduve errante en medio de la ráfaga, señalado por la mano del verdugo, entregado al trance del aliento. Cada noche, la noche perece en mis heridas. Sangra la oscuridad su sangre de tinta, todos los sembradíos furiosos en el alma, las máscaras de los sombreros que flotan en la dentadura del sahumerio de la ceniza, la tinta monocorde de los bisturíes, el fuego póstumo del pájaro que paga la renta con el tabaco de acero de los búhos. Siempre, invisibles, se desplazan las pipas azules de los telares hasta hacer del galope un delirio de alargados bolsillos. A la vera del tiempo, las estampillas geométricas de la ciudad, la ciudad en las persianas póstumas de los párpados, la orfebrería nocturna de los sonidos haciendo de la almohada un túnel de ciegas hipotenusas, resbaladizas pendientes de las aceras, el fugaz viaje de los trenes en la memoria: allí el anfiteatro reiterado de las sombras. Mi propia sombra. La alta noche crepitando en el muñón de la luz con esos salmos devastadores en la garganta. Algo se va cerrando en los contornos del cuerpo: la espera sólo tiene sentido cuando se quieren llenar vacíos o descifrar algún acertijo. Entre una pared y otra, el pajar y el telón de fondo del olvido. Pon tus manos alrededor de mi pecho sombrío. Haz de mí la última embriaguez despierta. Hoy es siempre en el recuerdo. El tiempo se encarga de llenarnos de palabras extrañas y de calambres y de sonrisas mutiladas. Desenfunda tus confines para mi boca. Muérete en mí como felino en celo. Muérete en mi delirio de blues insondable. Muérete, insaciable, en mi corazón habituado a la desnudez. Haz en la alta noche un incendio de gozosas atrocidades.