jueves, 20 de octubre de 2016

CAMINS HORITZONTALS

Imagen cogida de la red

CAMINS HORITZONTALS
En el posterior cementeri del temps, tots els camins de xiprers desapareguts: 
els noms, les sabates, les creus, el plor de sempre
i el seu silenci, el vent rondant les fronteres esfèriques de la saliva.
De vegades és de plom el darrer alé dels camins horitzontals del contagi.
Sempre volem descaragolar el sens fi de l’interminable, llevar-li el dol
al corc, mossegar el xàfec que creua les parpelles.
En el suburbi de pols o l’asfalt, els bassals de làpides i  fotografies,
Semblen filferrades d’immòbils somnambulismes.
Pertot la somnolència venta el seus repussalls i alguna idolatria.
Es troba de tot en la fila índia de las cornises: allí s’afaiten
els excrements i aquella eterna porfídia de la navalla de barber.
Sense cap Providència portem el fetge a l’esquena: no hi ha fondalades, llevat 
de les absències de condols en els prestatges del calendari.
Després de tot, s’esdevé macabre el somriure enmig d’obituaris il·legibles.
Tot sol en la nit m’assec a la vora dels meus fragments.
Hi ha ulls estesos fins on el cos es baralla amb els peixos.
Ens colpeix la llanterna de les paraules, aquesta llum acomplida que ens sosté.
Sempre es fa estrany el buidador de sons de les campanes.
L’altre dia volia tocar amb els capcirons dels dits cadascun dels esternuts
que es publiciten en els diaris, i ara va que ja tenen alleujament
els meus ofecs i tots els propers ahirs que circulen en l’aire. Mai no és fàcil el camí sobretot quan és a prop. Indague. Mamprenc a riure.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CAMINOS HORIZONTALES
En el posterior cementerio del tiempo, todos los caminos de cipreses desaparecidos: 
los nombres, los zapatos, las cruces, el llanto de siempre
y su silencio, el viento rondando las fronteras esféricas de la saliva.
A veces es plomizo el último aliento de los caminos horizontales del contagio.
Uno siempre quiere desatornillar el sinfín de lo interminable, quitarle el luto
a la carcoma, morder el aguacero que cruza los párpados.
En el suburbio de polvo o el asfalto, los charcos de lápidas y fotografías,
parecen alambradas de inmóviles sonambulismos.
Por doquier la somnolencia avienta sus desechos y una que otra idolatría.
Uno encuentra de todo en la fila india de las cornisas: allí se afeitan
los excrementos y esa eterna porfía de la navaja de barbero.
Sin ninguna Providencia llevamos el hígado a cuestas: no hay hondonadas, salvo 
las ausencias de pésames en las estanterías del calendario.
Después de todo, resulta macabra la sonrisa en medio de obituarios ilegibles.
Solo en la noche me siento a la orilla de mis fragmentos.
Hay ojos extendidos hasta donde el cuerpo batalla con los peces.
Nos golpea la linterna de las palabras, esa luz cumplida que nos sostiene.
Siempre resulta extraño el vaciadero de sonidos de las campanas.
El otro día quería tocar con la punta de los dedos cada uno de los estornudos
que se publicitan en los periódicos: ahora resulta que ya tienen alivio
mis ahogos y todos los próximos ayeres que circulan en el aire.
Nunca es fácil el camino sobre todo cuando está cerca. Indago. Me echo a reír.
Barataria, 2016

viernes, 7 de octubre de 2016

TRAVESSIA DEL LLINDAR

Imagen cogida de la red

TRAVESSIA DEL LLINDAR
Per a Joaquim Comuall
Després de tanta foguera i soledat i conjurs, podem creuar el llindar
dels records salobrosos que encara ens queden als ulls.
Qui camina en la fosca fuita de les ombres? Qui, després de tot, 
alça la veu contra l’immund, malgrat els rellotges nuvolats de l’abatiment;
en l’infinit, el soroll del sutge i el seu colp trist d’infantesa humiliada.
Mai no oblide els genolls enrogits de la vigília.
En la contraporta dels absurds, alguns inferns esclofollats: la misèria
i la seua brea de murs, el tapís al voltant d’alguns espills.
Tota travessia,
⎼⎼ho sé ara⎼⎼, és una disputa d’horitzonts al mig 
de la sinuositat de l’agonia: seguesc, en tot cas, l’empremta de la desmemòria,
i les seues mans d’ocells polsegosos.
És una seqüela de batecs de la qual no ens lliurem, un absolut d’oblits 
o dolor, un pacient espectre d’ un mateix que nuga nit i dia.
(Abans d’ultrapassar la boira, encara resten algunes boques desheretades.
Resta el soroll groc dels ofegats l’absurd, resta l’arbre caníbal 
de la còpula, la nit líquida dels riscos, els interessats a llogar 
els taüts de la història, les omissions d’algun setge.
Jo mai no he pogut erigir paradisos. Visc en el mateix lloc sord de sempre, 
sense desplaçar-me, sense callar la urbanitat de la meua sang.
He aprés a viure així, perquè es pateix menys. Els meus ulls no em són estranys.)

En caminar tots els dies per les voreres anem reemplaçant botxins…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TRAVESÍA DEL UMBRAL
Para Joaquim Comuall
Después de tanta hoguera y soledad y conjuros, podemos cruzar el umbral 
de los recuerdos salobres que aún nos quedan en los ojos.
¿Quién camina en la oscura fuga de las sombras? ¿Quién, después de todo, 
alza la voz contra lo inmundo, pese a los relojes nublados del abatimiento;
en lo infinito, el ruido del hollín y su golpe triste de infancia humillada.
Nunca olvido las rodillas enrojecidas de la vigilia.
En la contrapuerta de los absurdos, algunos infiernos descascarados: la miseria
y su brea de muros, el tapiz alrededor de ciertos espejos.
Toda travesía,
⎼⎼lo sé ahora⎼⎼, es una disputa de horizontes en medio 
de la sinuosidad de la agonía: sigo, en todo caso, la huella de la desmemoria,
y sus manos de polvorientos pájaros.
Es una secuela de latidos de la que uno no se libra, un absoluto de olvidos 
o dolor, un paciente espectro de uno mismo que anuda noche y día.
(Antes de traspasar la niebla, todavía quedan algunas bocas desheredadas.
Queda el ruido amarillo de los ahogados y el absurdo, queda el árbol caníbal 
de la cópula, la noche líquida de los riesgos, los interesados en alquilar 
los ataúdes de la historia, las omisiones de algún asedio.
Yo nunca he podido erigir paraísos. Vivo en el mismo lugar sordo de siempre, 
sin desplazarme, sin callar la urbanidad de mi sangre.
He aprendido a vivir así, porque se sufre menos. Mis ojos no me son extraños.)

Al caminar todos los días sobre las aceras uno va reemplazando verdugos…
Barataria, 2016

martes, 4 de octubre de 2016

INTENSITAT DELS ULLS

Imagen cogida de la red


INTENSITAT DELS ULLS
M’acoste a les parets on vegeta la determinació dels ulls.
Per a mi, la ferida és molt més profunda que no les transgressions i les línies 
i codis que tracen els amants en la seua faula d’ardiment.
(Un tropell de plomes m’obri les possibilitats del buit, sense ofegar-me 
en els laberints del crit. M’imagine els desigs infal·libles del vent,
el breu ocell de la penombra, Déu, en tot aquest esdevenir de prehistòries.
De vegades em somorgolle en la nit per anul·lar-me.
L’únic visible és la pal·lidesa del sense fi i l’extraordinari que s’ennuega en mi.
Abans d’enfurir-me de records, incendie els arquetipus de la rigidesa,
les ales del barret de l’enuig o el domèstic diluvi de l’estupidesa.
No lleve les finestres dels meus ulls ni el joc de mans que amaga l’oblit.
Sempre em van quedant els pesars en els ulls i el lent tros 
de parpelles que ompli la irrealitat de les meues paraules.
El vinagre dels dies ha tornat cansat de la meua boca: desesper en la mirada 
dels segles, i en el cerç artificial de la taula.
Quants dies hermetitzen la podridura d’aquest combat premonitori 
d’esclafits i estrets prestatges? Alguna cosa dels cadàvers ens arriba
fins a l’olfacte: els dies i les seues fosques transaccions. La gramàtica de la por 
en catecismes, el sutge anguniós i delirant dels cadàvers.)

A més d’aquesta intensitat d’ulls, la insídia publicitària de la indiferència:
no hi ha un camí oposat al naufragi, ni una veritat per anomenar-la.
Els meus ulls en el seu caos suporten la resta d’ulls de l’arbre en queixa…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
INTENSIDAD DE LOS OJOS
Me arrimo a las paredes donde vegeta la determinación de los ojos.
Para mí, la herida es mucho más profunda que las transgresiones y las líneas 
y códigos que trazan los amantes en su fábula de ardimiento.
(Un tropel de plumas me abre las posibilidades del vacío, sin que me asfixie 
en los laberintos del grito. Me imagino los deseos infalibles del viento,
el breve pájaro de la penumbra, Dios, en todo este devenir de prehistorias.
A veces me sumerjo en la noche para anularme.
Lo único visible es la palidez del sinfín y lo descomunal que se atraganta en mí.
Antes de enfurecerme de recuerdos, incendio los arquetipos de la rigidez,
las alas del sombrero del malhumor, o el doméstico diluvio de la estupidez.
No quito las ventanas de mis ojos ni el juego de manos que esconde el olvido.
Siempre me van quedando los sinsabores en los ojos y el lento trozo 
de párpados que llenan la irrealidad de mis palabras.
El vinagre de los días ha vuelto cansada mi boca: desespero en la mirada 
de los siglos, y en el cierzo artificial de la mesa.
¿Cuántos días hermetizan la putrefacción de este combate premonitorio 
de chasquidos y estrechos anaqueles? Algo de los cadáveres nos llega 
hasta el olfato: los días y sus oscuras transacciones. La gramática del miedo 
en catecismos, el hollín angustioso y delirante de los cadáveres.)

A más de esta intensidad de ojos, la insidia publicitaria de la indiferencia:
no existe un camino opuesto al naufragio, ni una verdad para nombrarla.
Mis ojos en su caos, aguantan los demás ojos del árbol en queja…
Barataria, 2016

domingo, 2 de octubre de 2016

APRENENTATGE DE L’AROMA

Imagen cogida de la red

APRENENTATGE DE L’AROMA
Damunt del vitrall del cos estimat, tota la llum en la llanterna de l’olfacte. Trenquem l’alba lletrejant l’arc del cel dels porus, aquest altre destemps que s’alça en l’alé: cap altra estació no sent la cal·ligrafia captiva de tren desmesurat. (Allà la flor de la teua pell, els teus ovaris encesos, immensa ràfega de festa. La tempesta que floreix en l’abisme de la intensitat.)

Res no transcendeix tant com aquest desplaçament sense canviar de lloc. Ara, els ulls plens del so del teu nom. Els confins consumats…


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

APRENDIZAJE DEL AROMA
Sobre el vitral del cuerpo amado, toda la luz en la linterna del olfato. Amanecemos deletreando el arco iris de los poros, ese otro destiempo que se yergue en el aliento: ninguna otra estación sabe a caligrafía cautiva de tren desmesurado. (Allí la flor de tu piel, tus ovarios encendidos, inmensa ráfaga de fiesta. La tormenta que florece en el abismo de la intensidad.)

Nada trasciende más que este desplazarse sin cambiar de sitio. Ahora, los ojos llenos del sonido de tu nombre. Los confines consumados…
Barataria, 2016