jueves, 18 de enero de 2018

PORTES

Imagen: Pinterest

PORTES
Ací són en el seu alliberament continu de tragins.
Dormen. Desperten. Enfosqueixen.
La bogeria o la passió les sedueix,
gaudeixen de l’art de veure fluir les sabates.

Sovint són ossos o branques d’esperança
quan s’obrin a les palpebres,
a les mirades o a l’univers de les batalles.
Al seu vestit només hi ha sal o sucre
i terrossos de vent i veritat.
Les he vistes respirant ombres mudes,
suc i, si de cas, espills
on la llum acompleix la seua misteriosa faena de guaita.
Ací en les enclaves,
la pluja encén els seus beuratges
fins fer que el vent asseque el seu alé.

Hi ha portes que duen a calabossos
i en les seues ranures hi ha resquills amagats.
També en els tancs
quan els soldats ixen a vessar la sang
del proïsme i el sol s’amuntega
damunt dels sostres i rellotges difusos.
Està la porta al cel,
l’única porta per on s’entra moribund;
i també a la de l’infern,
segons ens diu la cega respiració de la ranera.
Totes reben els ulls fatigats des de fora,
la mirada ardent i l’ull de l’aire,
la ferida de l’esvaïment,
i el fum ferit dels carrers.

Sempre es troben exposades al crit i a l’oix,
als reflectors dels esquirols irascibles,
a les armes barroques de les col·legiales,
a la fermentació de la lluna
i els seus crits,
al dubte de les ulleres que pul·lulen als carrers a l’aguait.
La nit les posseeix en els seus braços i les desperta el dia
amb les seues lliures de seduccions blaves,
amb la respiració del mar estesa al pit…
Tancades, l’oïda és l’única sentinella que les acarona
amb sigil·losa vestimenta.
Alguna cosa d’elles descriu la respiració del món.
Alguna cosa d’elles, les diferents cares del món
—lloc des d’on cruixen les escenes:
els jocs de la vida com l’ull obert a l’entreson.
Callen entre les mans
—cel·les a borbolls aferrant-se al buit.
Damunt de la polleguera, la porfídia de la pols,
els objectes de la boira,
l’eructe de les pedres,
la sang en lívids gots cap per amunt de les ombres,
ulls de sobte sense somriure.
A la distància la nit les refreda.
Una vegada darrere de l’altra el rostre les revela.
Una vegada darrere de l’altra guarden les brases del dia
i els rostres fugissers
del seu mateix llindar.

En tocar-les s’estremeix la seua escorça,
la seua fusta vestida de vernís o els seus secrets vigorosos,
transeünts extraviats del temps.

En cada porta els ulls travessen el dia.
La febre de l’alba que baixa de la nit.

És un altre cos cobrint els buits de la casa,
una atra ombra perenne del temps.
Un altre esperit que vigila la son.
Ningú no les relleva del seu abisme noctàmbul.
Ningú no fa posta amb les seues dents
mentre l’hecatombe les aguaita
amb el seu vertigen de desigs frenètics,
amb els seus peus enfurismats de lladrucs.
Els gossos de tant en tant són sentinelles;
però s’espaordeixen quan senten
ressons d’àvids joguets,
quan les ombres vagaregen amb màscares.
A través d’elles el País es torna silenciós.

La sorpresa s’afanya en desigs.
De bat a bat ixen totes les teranyines
i les hores pregones del secret.
Ningú no les podrà llevar per molt que les enrunen.
Foren fetes per a guardar les pestanyes
I aqueixa realitat frenètica que l’escalfred pateix
com una realitat de fantasmes.
Foren fetes per a detindre la fuga o el galop,
perquè que la propera mort
no transite sobre les seues cuixes de regal.


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PUERTASAhí están en su liberación continua de trajines.
Duermen. Despiertan. Oscurecen.
La locura o la pasión las seduce,
gozan el arte de ver fluir los zapatos.

A menudo son huesos o ramas de esperanza
cuando se abren a los párpados,
a las miradas o al universo de las batallas.
En su traje hay sal o azúcar y terrones de viento y verdad.
Las he visto respirando sombras mudas,
zumo y, acaso, espejos
donde la luz cumple su misteriosa faena de vigía.
Ahí en las mochetas,
la lluvia prende sus brebajes
hasta hacer que el viento seque su aliento.

Existen puertas que dan a calabozos
y en sus ranuras hay escondidas esquirlas.
También en los tanques
cuando los soldados salen a derramar la sangre
del prójimo y el sol se agolpa
encima de los techos y difusos relojes.
Está la puerta al cielo,
la única puerta por donde se entra moribundo;
y también a la del infierno,
según nos dice la ciega respiración del estertor.
Todas reciben los ojos fatigados desde fuera,
la mirada ardiente y el ojo del aire,
la herida del allanamiento,
y el humo herido de las calles.

Siempre están expuestas al grito y a la náusea,
a los reflectores de las ardillas irascibles,
a las armas barrocas de las colegialas,
a la fermentación de la luna
y sus gritos,
a la duda de las gafas que pululan en las calles
de manera acechante.
La noche las posee en sus brazos y las despierta el día
con sus libras de seducciones azules,
con la respiración del mar tendida en el pecho…
Cerradas, el oído es el único centinela que las acaricia
con sigilosa vestimenta.
Algo de ellas describe la respiración del mundo.
Algo de ellas, las diferentes las caras del mundo
—lugar desde donde crujen las escenas:
los juegos de la vida como el ojo abierto en el entresueño.

Callan entre las manos
—celdas a borbotones aferrándose al vacío.
Sobre el quicio, la porfía del polvo,
los objetos de la bruma,
el eructo de las piedras,
la sangre en lívidos vasos boca arriba de las sombras,
ojos de pronto sin sonrisa.
A la distancia la noche las enfría.
Una y otra vez el rostro las desvela.
Una y otra vez guardan las brasas del día
y los rostros huidizos
de su propio umbral.
Al tocarlas se estremece su corteza, su madera vestida
de barniz o sus vigorosos secretos,
transeúntes extraviados del tiempo.

En cada puerta los ojos atraviesan el día.
La fiebre del alba que baja de la noche.

Es otro cuerpo cubriendo los huecos de la casa,
otra sombra perenne del tiempo.
Otro espíritu que vigila el sueño.
Nadie las releva de su abismo noctámbulo.
Nadie hace posta con sus dientes
mientras la hecatombe las acecha
con su vértigo de frenéticos deseos,
con sus enfurecidos pies de ladridos.
Los perros de vez en cuando son centinelas;
pero se aterran cuando escuchan
ecos de ávidos juguetes,
cuando las sombras deambulan con máscaras.
A través de ellas el País se vuelve silencioso.
El asombro se afana en deseos.
De par en par salen todas las telarañas
y las horas profundas del secreto.

Nadie podrá quitarlas por más que las derriben.
Fueron hechas para guardar las pestañas
y esa realidad frenética que el escalofrío padece
como una realidad de fantasmas.
Fueron hechas para detener la fuga o el galope,
para que la próxima muerte
no transite sobre sus muslos de dádiva.

Del libro “INTIMIDAD DEL DESARRAIGO”, 2008 (Inédito)

martes, 16 de enero de 2018

HIMNE A LA PLUJA

Imagen: Pinterest

HIMNE A LA PLUJA
En els temps de pluja el zel arriba fins a la infància.
Els fils de l’aigua esquincen els porus;
la nit es fa diadema,
els ocells s’allotgen en la memòria,
el misteri dels gripaus
beslluma espills d’al·lucinacions increïbles.
La pluja dansa
fins a fer de les sabates un magma de falsos rumors.
En ella hi ha aromes que guarda la memòria:
paratges, insectes, somnis amb aqueixa saba de la vida,
somnis de vent inèdit,
enfiladisses que la son respira en la seua llum insomne.
Llits d’agulles líquides segadores d’ardors.

Què és la infància sense la pluja i els vaixellets de paper
assedegats de mar, de rius?
Què és la infància sense jugar a la nit balba,
o a les finestres on els àngels traspunten les seues ales blaves?
—Al·lucine davant d’aqueixes filades d’aram líquides.

Un xiquet com jo riu al costat dels parracs que
l’abriguen.

Un xiquet com tots els xiquets
no deixa d’escoltar les flautes de l’aigua,
ni s’acovarda davant de les llànties
despreses del cel,
ni s’embolica el rostre amb catifes
d’ulls pòstums i trèmul desdeny.
El fred grinyola en les dents amb el seu caminar desairat.
Flueix memorable com l’ocell a la branca.

Tot és innocent
en aquest caminar indecís d’instintius anells d’aigua.

Els arbres ebris esperen
com llibres guardats en una prestatgeria;
els espills en cada gota retraten transeünts de focs irreals.
A través del silenci la llum es fa més versemblant.
A través de la llum,
els ulls beuen i respiren les arrels de la condició humana.
D’ella alcem llençols gloriosos:
gratificant és el seu líquid encés,
mare del somni en la complicitat del temps.

El soroll dels trens es torna flauta alada,
peix volejant
amb què les tempestes llepen les voravies i deslliguen veus intrèpides.
Mai no he pogut defugir aquests raïls audibles.
L’aspire en el desvetlament i l’ànsia:
respire cisellat de la meua infància.
(Damunt de la terra la miseria estrenyent els cadàvers
amb el seu amarg ofec de punyals.)

Tinc la seua llum opaca en el meu coixí com borbolls d’aurèoles.
I així continuaré amb aqueix infant tot sol en la fragància del sucre,
en la temperància de la canyella,
en la bombolla celeste de la innocència;
car la pluja és el meu encontre,
el perfum concebut de la roba,
la costella inacabada en el meu onatge,
la lluerna perduda en la seua florescència:
anhel infinit
de mullar totes les absències.

Hui em torne nen per a transpirar tota la timidesa obsessa,
tot el dia condemnat a l’agonia,
carn dolent, foguera infinita,
cendra on habiten càbales d’abisme,
corda fluixa del colp d’ala i la ràfega.

La llengua devasta en la seua ficció verinosa;
mentre l’harmonia
vol obrir el seu pit de colibrís condensats.
De sobte els brancatges es pengen de les finestres,
Sacsen el seu arcà,
i transpiren aquesta tinta de l’hivern acumulada en la memòria.

Recorde cada colp d’alé de la boirina
a les galtes:
cavalls en cada gota giratòria,
solcs de sal, voraços, gotegen goles patètiques.
Amb tot, però, els somnis secrets, de l’infant,
de l’adult o del poeta,
segueixen en “tràngol cap a la rosada”.
Continuen els cels treballant en l’ull de les paraules.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
HIMNO A LA LLUVIA
En los tiempos de lluvia el cielo llega hasta la infancia.
Los hilos del agua rasgan los poros;
la noche se hace diadema,
los pájaros se albergan en la memoria,
el misterio de los sapos
trasluce espejos de increíbles alucinaciones.
La lluvia danza
hasta hacer de los zapatos un magma de falsos susurros.
En ella hay aromas que guarda la memoria:
parajes, insectos, sueños con esa savia de la vida,
sueños de inédito viento,
enredaderas que el sueño respira en su luz insomne.
Lechos de agujas líquidas segadoras de ardores.

¿Qué es la infancia sin la lluvia y los barquitos de papel
sedientos de mar, de ríos?
¿Qué es la infancia sin jugar a la noche aterida,
o a las ventanas donde los ángeles asoman sus alas azules?
—Alucino frente a esas alambradas líquidas.

Un niño como yo ríe junto a los harapos que lo abrigan.
Un niño como todos los niños
no cesa de escuchar las flautas del agua,
ni se amilana frente a las lámparas
desprendidas del cielo,
ni envuelve su rostro con alfombras
de póstumos ojos y trémulo desdén.

El frío rechina en los dientes con su caminar desairado.
Fluye memorable como el pájaro en la rama.

Todo es inocente
en este caminar vacilante de instintivos anillos de agua.

Los árboles ebrios esperan
como libros guardados en una estantería;
los espejos en cada gota retratan transeúntes de irreales fuegos.
A través del silencio la luz se hace más verosímil.
A través de la luz,
los ojos beben y respiran las raíces de la condición humana.
De ella levantamos sábanas gloriosas:
gratificante es su líquido encendido,
madre del sueño en la complicidad del tiempo.

El ruido de los trenes se vuelve alada flauta,
aleteante pez
con el que las tormentas lamen las aceras y desatan intrépidas voces.
Jamás he podido sustraerme a esos rieles audibles.
La aspiro en el desvelo y el ansia:
respiro cincelado de mi infancia.
(Sobre la tierra la miseria apretando los cadáveres
Con su amargo ahogo de puñales.)

Tengo su luz opaca en mi almohada como borbollón de aureolas.
Y así seguiré con ese niño a solas en la fragancia del azúcar,
en la temperanza de la canela,
en la celeste burbuja de la inocencia;
pues la lluvia es mi encuentro,
el perfume concebido de la ropa,
la costilla inconclusa en mi oleaje,
la luciérnaga perdida en su florescencia:
anhelo infinito
de mojar todas las ausencias.

Hoy me hago niño para transpirar toda la timidez obsesa,
todo el día condenado a la agonía,
carne doliente, infinita hoguera,
ceniza donde habitan cábalas de abismo,
cuerda floja del aletazo y la ráfaga.

La lengua devasta en su ficción ponzoñosa;
mientras la armonía,
quiere abrir su pecho de condensados colibríes.

De súbito los ramajes se cuelgan de las ventanas,
sacuden su arcano,
y transpiran esa tinta del invierno acumulada en la memoria.

Recuerdo cada golpe del aliento de la neblina
sobre las mejillas:
caballos en cada gota giratoria,
surcos de sal, voraces, gotean patéticas gargantas.
Pero aún así, los sueños secretos, del niño,
del adulto o del poeta,
siguen en “trance hacia el rocío”.
Siguen los cielos trabajando en el ojo de las palabras.

Del llibre “INTIMIDAD DEL DESARRAIGO”, 2008 (Inèdit)

sábado, 6 de enero de 2018

SOUTH SNIDERVILLE BASIN

André Cruchaga

SOUTH SNIDERVILLE BASIN
Un cuervo se posó en el árbol que hay frente a mi ventana.
No era el cuervo de Ted Hughes, ni el cuervo de Galway.
Ni el de Frost, ni el de Pasternak, ni el cuervo de Lorca.
Raymond Carver

A la nit més tabac que de costum,
les tisores del fred
rondant els llençols,
els gossos encabritats en el soterrani dels armaris.
Alguns odien aquesta neu despietada en les voravies
i els aparcadors:
odien la saliva congelada a les aixetes,
i la nuesa de la desesperació.

Al desert, els ullals de sal petrificada
mosseguen els calcetins;
tot seguit, els esquirols monòtons del whisky entelat d’espills.
Als pètals de les roses cremades
són incomptables els sospirs:
—de sobte un s’acostuma a viure amb aquesta natura morta;
De sobte veig estendre’s el cimal damunt de les meues temples.

Des de dalt de les muntanyes les vísceres es fan evidents;
sempre aquestes geografies es tornen espill
i monedes a la meua butxaca.
Després de la pluja del vertigen de les gòndoles,
reprenc la lectura:
camine llibres i postals abocant-se a les estrelles,
no siga que se’m congele la memòria.

La foguera de l’aurora s’ha tornat intocable,
tot i així, desvist
el pergamí de l’aigua,
els mails que m’arriben d’unes altres llunyanies.

(Pertoca al poeta
fer un recompte del seu alé per a reinventar
la transfusió de la poesia.
I què millor cosa que convertir-se un en pelegrí
d’una altra respiració, encara que siga sense arc del cel.)

He caminat, també, en l’inhòspit:
el desert salat, els límits
de la pedra i les mineries,
les llànties dels obrers,
las llavors electritzades de la geografia.
He conversat amb l’escorça blanca de la neu regada
Pertot arreu, —i ací, he sentit que canta el meu pit,
els camins llargs, transparents, de l’infinit.
He vist congostos
travessar la meua gola,
mossegar el cel dels creients,
netejar els parabrises,
somriure a les sabates i als abrics.

Així he emplenat el meu quadern de notes com un llogaret nou
fundat en la pal·lidesa esbargida de la farina.

Pertoca al poeta veure la senzillesa i la complexitat de la vida:
—els somriures es congelen en la rosada;
mentre la guitarra de la Pàtria,
—la de cadascú—, sona com
una pell en la intempèrie.
Corroeix com una vella cicatriu
d’escarabats, com les mans balbes tocant la màscara
de les arrugues i els retrats…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


SOUTH SNIDERVILLE BASIN
Un cuervo se posó en el árbol que hay frente a mi ventana.
No era el cuervo de Ted Hughes, ni el cuervo de Galway.
Ni el de Frost, ni el de Pasternak, ni el cuervo de Lorca.
Raymond Carver

Por las noches más tabaco que de costumbre,
las tijeras del frio
rondando las sabanas,
los perros encabritados en el sótano de los armarios.
Algunos odian esta nieve despiadada en las aceras
y los aparcaderos:
odian la saliva congelada en los grifos,
y la desnudez de la desesperación.

En el desierto, los colmillos de sal petrificada
muerden los calcetines;
luego, las ardillas monótonas del whisky empañado de espejos.

En los pétalos de las rosas quemadas
son incontables los suspiros:
—de pronto uno se acostumbra a vivir con esta naturaleza muerta;
de pronto veo la cumbre tenderse sobre mis sienes.

Desde lo alto de las montañas las vísceras se hacen evidentes;
siempre estas geografías se vuelven espejo
y monedas en mi bolsillo.
Después de la lluvia del vértigo de las góndolas,
retomo la lectura:
ando libros y postales asomándose a las estrellas,
no sea que se me congele la memoria.

La hoguera de la aurora se ha vuelto intocable,
aún así, desvisto
el pergamino del agua,
los mails que me llegan de otras lejanías.

(Toca al poeta,
hacer un recuento de su aliento para reinventar
la transfusión de la poesía.
Y qué mejor que convertirse uno en peregrino
de otra respiración aunque sea sin arcoíris.)

He andado, también, en lo inhóspito:
el desierto salado, los límites
de la piedra y las minerías,
las lámparas de los obreros,
las semillas electrizadas de la geografía.
He conversado con la cáscara blanca de la nieve regada
por todas partes, —y ahí, he sentido que canta mi pecho,
los caminos largos, transparentes, del infinito.
He visto desfiladeros
atravesar mi garganta,
morder el cielo de los creyentes,
limpiar los parabrisas,
sonreírle a los zapatos y a los abrigos.

Así he llenado mi cuaderno de notas como una aldea recién
fundada en la palidez derramada de la harina.

Toca al poeta, ver la sencillez y la complejidad de la vida:
—las sonrisas se congelan en el rocío;
mientras la guitarra de la Patria,
—la de cada quien—, suena como
una piel en la intemperie.
Corroe como una vieja cicatriz
de escarabajos, como las manos ateridas tocando la máscara
de las arrugas y los retratos…


South Sniderville Basin, UTAH, diciembre de 2010
Del libro “CUADERNO DE SALT LAKE CITY”, 2010 (Inédito)