lunes, 19 de febrero de 2018

TEMPS D’AFONIES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó


TEMPS D’AFONIES
És temps de navegar per zones en declivi, i no pas, justament,
a través de la planícia horitzontal de les mans,
impregnada de respiracions condensades.

Veiem l’esdevenir de l’aire, aturat
en la transpiració de borinots,
—astors a l’aguait
del següent dia per a embriagar-se de cendra.
A això sumem el magma diari dels cadàvers,
soterrats o a la intempèrie,
alienats per tanta fullaraca.
El fullatge és sinistre a la llum de cada transeünt:
la intuició s’ha fet necessària per a transpirar
aquesta capella ardent
d’històries primmiradament estranyes
L’alé s’ofega davant d’un trenc d’alba boirós,
sense més lucidesa que el vell discurs del sutge.

(Amb tot aquest contuberni, conspiracions i transaccions,
no podem, l’un a l’altre,
trobar la nostra pròpia habitació:
no només és l’arna que fa permeable l’ala,
és que la tortura ens ve de totes les direccions,
arrasa amb l’ànima,
penetra irremeiablement en el cos,
té plenes facultats per a sucumbir en el nostre territori;
i així, amb sobresalts,
he de pensar en la mansió de la teua claredat impredictible;
somriure-li, per altre costat, al paisatge desbocat,
a la música que brolla del teu cos,
precipitar-me en el desvari de l’esperma.)

No hi ha ciutat que escape a aquest flagell.
—Lliurem l’ombra
del paviment i la cruïlla, mor l’oïda i l’olfacte.

L’esdevenir ens assetja amb fam obstinada:
espectres que mosseguen esperit i raó,
—la paraula té rostre d’ombra successiva i gemec,
incerteses semblants a l’infinit de la nit,
a l’angoixa del desamor que habita al món.

Aquesta afonia,
és part dels penya-segats que ens aventa la nit
amb els seus perfils de bogeria.

(Potser un dia ja no caldrà un encenser
darrere de la porta,
ni caldrà invocar ànimes pures;
la set suposa sons nous
que giren en l’imaginari de la gola;
en aquesta tendresa desconeguda del teu melic,
el meu taló d’Aquil·les al tacte,
vidència d’una altra finestra en la bifurcació del camí.
L’alé és estrany quan te’m véns en marors,
quan som fuetejats,
no pas per la violència que vivim tots els dies,
sinó pel deliri de la ciència de l’orgasme.)

Mai la democràcia no tingué un preu tan alt:
paguem els centímetres de llibertat que tenim,
amb aquest abandó quotidià del soterrani
ombrívol i l’embut de la nit en els ecos.
En cada penúria, l’ombra del tedi,
el pati trencat dels sentits,
el somni a punt de parir nous objectes,
nous exteriors
per a aquest abisme,
on és costum purificar els esquelets
o convertir-los en simples estadístiques per als anuaris…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TIEMPO DE AFONÍAS
Es tiempo de navegar por zonas en declive, y no, precisamente,
a través de la planicie horizontal de las manos,
impregnada de respiraciones condensadas.


Vemos el acontecer del aire, detenido
en la transpiración de moscardones,
—azores a la espera
del siguiente día para embriagarse de ceniza.
A ello sumamos el magma diario de los cadáveres,
Soterrados o en la intemperie,
enajenados por tanta hojarasca.
El follaje es siniestro a la luz de cada transeúnte:
la intuición se ha hecho necesaria para transpirar
esta capilla ardiente
de historias meticulosamente extrañas
El aliento se ahoga ante un amanecer de niebla,
sin más lucidez que el viejo discurso del hollín.

(Con todo este contubernio, conspiraciones y transacciones,
no podemos, el uno al otro,
encontrar nuestra propia habitación:
no sólo es la polilla que permea el ala,
es que la tortura nos viene de todas direcciones,
arrasa con el alma,
penetra irremediablemente en el cuerpo,
tiene plenas facultades para sucumbir en nuestro territorio;
y así, con sobresaltos,
debo pensar en la mansión de tu claridad impredecible;
sonreírle, por otro lado, al paisaje desbocado,
a la música que brota de tu cuerpo,
precipitarme en el desvarío de la esperma.)

No hay ciudad que escape a este flagelo.
—Libramos la sombra
del pavimento y la encrucijada, muere el oído y el olfato.

El devenir nos asedia con hambre obstinada:
espectros que muerden espíritu y razón,
—la palabra tiene rostro de sombra sucesiva y gemido,
incertidumbres parecidas al infinito de la noche,
a la angustia del desamor que habita al mundo.

Esta afonía,
es parte de los acantilados que nos avienta la noche
con sus perfiles de locura.

(Un día quizá ya no sea necesario un incensario
detrás de la puerta,
ni haya que invocar almas puras;
la sed supone sonidos nuevos
que giren en el imaginario de la garganta;
en esa ternura desconocida de tu ombligo,
mi talón de Aquiles al tacto,
videncia de otra ventana en la bifurcación del camino.
El aliento es extraño cuando te me vienes en marejadas,
cuando somos azotados,
ya no por la violencia que vivimos todos los días,
sino por el delirio de la ciencia del orgasmo.)

Jamás la democracia tuvo un precio tan alto:
pagamos los centímetros de libertad que tenemos,
con ese abandono cotidiano del sótano
sombrío y el embudo de la noche en los ecos.
En cada penuria, la sombra del hastío,
el patio roto de los sentidos,
el sueño a punto de parir nuevos objetos,
nuevos exteriores
para este abismo,
donde es costumbre purificar los esqueletos
o convertirlos en simples estadísticas para los anuarios…

Barataria, 2012
Del libro “EN ALGÚN LUGAR INEXISTENTE”, 2011-12 (inédito).
© André Cruchaga

jueves, 15 de febrero de 2018

MATINADA DISPERSA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó


MATINADA DISPERSA
A la balda de la porta, el cos emmurallat del cerç,
els matins incomptables,
la història movedissa dels ulls de tots els dies.

El cel com un alambí de prestatgeries difuses:
de vegades trau el cap la gebrada
dels records, el fons dels objectes amb gana de braços;
qualsevol avidesa s’assembla a l’èxtasi,
a l’algeps dispers de la matinada,
a la fulla que naufraga
en les parpelles i aplana les temples amb treballosa complicitat.

(Sempre és recrear el titubeig en l’ull dels pals,
en la franel·la
frenètica del cerç desviscut en la matinada,
quasi com una camisa fugitius deliris,
amb la justa desproporció que produeixen les torxes desbocades,
sobre el punt premut de les estrelles del planisferi.
Hi ha camins remots que obliden les distàncies
i ocells soterrats en el xiprer de l’alé.)

Cap al camí porte cavalls de somnis,
bitàcola d’apòstol, crits de sal als ulls,
fum dens en l’ombra del costat:
és part de l’equipatge —em dic, sense vacil·lacions—
agafat per les meues mans per a caminar les meues tristeses obedients,
tot el baf de l’horitzó en el rapte de l’arc
de la papallona que desvist
les corbes del vol fins al lliurament.

(Vele aquell mur de silenci a meitat de l’ull
que conté els corrents,
les aigües del riu crescudes de les estàtues,
els mesos diürns de la troballa de la llàntia,
la pluja atrapada al quadern del pit:
naixen aurores a punt de fer
créixer l’alé,
la tovalloleta del núvol damunt de la taula dels jocs
de l’altamar dels desheretats,
l’arrel vertical de l’espill
que cau com un tret al paviment.)

—M’ature en algun badall dels ponts per allò de la set
i les oscil·lacions,
set d’invariable omnipotència,
aquell espai de sons al voltant dels lòbuls,
altes herbes en la telepatia que la foguera aventa carregada
de presagis,
pensaments,
ombres,
bocins de mirades.

En els quatre punts cardinals,
la imatge de l’èter,
el prisma secular dels pètals,
el pla cartesià muntat en les muntanyes,
l’hangar de les aixelles en la intempèrie:
ens llepa el temps i les seues varices rovellades;
amb el seu fons pervertit,
les aigües a l’altura del suny,
quadern líquid suspés
en les mans dels ecos:
hi ha tantes matinades disperses i sense claus,
veus indefinides,
xifres penjades en els armaris de paret com trofeus de trementina,
com fam sinistra
en l’autopista de les enfiladisses.

A l’hora del brufol,
llance les meues respiracions despullat de sostres,
només em quede amb els ventalls de la boirina,
amb el peu dret posat en ala dels hemisferis,
amb l’aire i la seua proesa de palpebres,
amb aquest picoteig del pit diluint-se en la meua gola,
com un jardí de begònies.

(Al peu de l’abella de les setmanes,
las espigues inclinades d’aquest assetjament etern.
Una ferida sempre
pronuncia el que ens ha deixat el camí.)


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓMADRUGADA DISPERSA
En la aldaba de la puerta, el cuerpo amurallado del cierzo,
las mañanas incontables,
la historia movediza de los ojos de todos los días.

El cielo como un alambique de estanterías difusas:
a veces se asoma la escarcha
de los recuerdos, el fondo de los objetos con apetito de brazos;
cualquier avidez es parecida al éxtasis,
al yeso disperso de la madrugada,
a la hoja que naufraga
en los párpados y allana las sienes con trabajosa complicidad.

(Siempre es recrear el titubeo en el ojo de los mástiles,
en la franela
frenética del cierzo desvivido en la madrugada,
casi como una camisa fugitivos delirios,
con la justa desproporción que producen las antorchas desbocadas,
sobre el punto apretado de las estrellas del planisferio.
Hay caminos remotos que olvidan las distancias
y pájaros soterrados en el ciprés del aliento.)


Hacia el camino llevo caballos de sueños,
bitácora de apóstol, gritos de sal en los ojos,
humo denso en la sombra del costado:
es parte del equipaje —me digo, sin titubeos—
asido por mis manos para andar mis tristezas obedientes,
todo el vapor del horizonte en el rapto del arco
de la mariposa que desviste
las curvas del vuelo hasta la entrega.

(Velo aquel muro de silencio a mitad del ojo
que contiene las corrientes,
las aguas del río crecidas de las estatuas,
los meses diurnos del hallazgo de la lámpara,
la lluvia atrapada en el cuaderno del pecho:
nacen auroras al punto de hacer
crecer el aliento,
la servilleta de la nube sobre la mesa de los juegos
de la altamar de los desheredados,
la raíz vertical del espejo
que cae como un disparo en el pavimento.)


—Me paro en algún resquicio de los puentes por aquello de la sed
y las oscilaciones,
sed de invariable omnipotencia,
aquel espacio de sonidos en torno a los lóbulos,
altas yerbas en la telepatía que la hoguera avienta cargada
de presagios,
pensamientos,
sombras,
pedazos de miradas.

En los cuatro puntos cardinales,
la imagen del éter,
el prisma secular de los pétalos,
el plano cartesiano montado en las montañas,
el hangar de las axilas en la intemperie:
nos lame el tiempo y sus varices oxidadas;
con su fondo pervertido,
las aguas a la altura del ceño,
cuaderno líquido suspendido
en las manos de los ecos:
hay tantas madrugadas dispersas y sin llaves,
voces indefinidas,
cifras colgadas en alacenas como trofeos de trementina,
como hambre siniestra
en la autopista de las enredaderas.

A la hora del búho,
lanzo mis respiraciones despojado de techos,
sólo me quedo con los abanicos de la neblina,
con el pie derecho puesto en ala de los hemisferios,
con el aire y su proeza de párpados,
con ese picoteo del seno diluyéndose en mi garganta,
como un jardín de begonias.

(Al pie de la abeja de las semanas,
las espigas inclinadas de este asedio eterno.
Una herida siempre
pronuncia lo que nos ha dejado el camino.)


Barataria, 2012
Del libro “EN ALGÚN LUGAR INEXISTENTE”, 2011-12 (inédito).
© André Cruchaga

miércoles, 14 de febrero de 2018

LATITUDS DE LA PLUJA

Imagen Pinterest


LATITUDS DE LA PLUJA
Se endurecía la noche en tu garganta.
Espacio duro de tus senos…,
la inesperada sombra de tus piernas en las alas de los pájaros…
Efraín Huerta
L’ull insoluble,
petrificat en el tamboret marítim de les ones,
l’animal que sóc en el deliri de les ombres,
pupil·les de l’arrel arran de terra,
la memòria cremant de la tempesta,
paraigües surant al pit,
gira-sols de gel llepant els carrers,
aquest amor terrible de brases
en plens ocells de para-sols grocs,
a mercé d’aquests ulls
que miren agònics,
xiulen en el sucre sexual de les palpebres;
tu em parles amb els ulls interminables dels vaixells,
poses la fam en les teues mans
en el llindar del cresol on de penes
veig la parada de vendre, la carrera del mapamundi de l’aroma,
ulls misteriosos en l’efervescència del cos
que ens toca, ànsies de l’algoritme de les reincidències.
A aquesta fusió, es lliura ara la set,
els tentacles ferms de l’orgasme,
el registre del llençol en els porus,
el fum de l’aire real en el niu
on es nodreix la gola d’ofegaments.

Per a viure més en el castell de llum de les teues pupil·les,
l’espina dorsal de la llengua amb els seus redoblaments,
la porta en l’agrunsadora de les lluernes,
la nit sobre els muscles del pa
al nivell del vas de les sines on es beu l’aigua
cremant de les aixelles,
les ungles clavades en l’arpa del melic,
sense més respiració que el llampec en l’alé,
dins del pit els ecos febrils dels molins de vent,
la lluna ofegada en el sucre:
em dissemine en tot quan som,
i és tot, per descomptat,
el cos en els dominis del velam,
marcat per la fesomia dels espills,
la paraula en totes les paraules
de la fúria que mou porus i boca,
aquest nom teu girant en l’illa de l’iris,
ardent encanteri on la sang
travessa les xarxes llancívoles de les pestanyes,
aquesta realitat massa real del cos.

Ací tot i res.
(El foc líquid ens arrossega com una marea.)

La piràmide de l’atribut sobre la llança,
el combat de la fam al rusc del llampec,
la veu que toca el rierol del torrent
i suposa sentir melodies a la vora de la pedra
on l’au furta els somnis dels turmells,
el carrer robat de la felicitat,
damunt del cosset del que vola com una flama
d’objectes anticipats,
anells que precedeixen als porus hipnotizats:
flama i cos avançant en l’arbre
de la set a l’estiu de l’instint,
llàntia al final del calendari impossible d’oblidar,
amants animats que es reconeixen en l’aigua,
en la fruita fugaç de l’ona,
en l’aerosol de l’espectre de les fades,
en el ràfec petrificat
en el bosc amb els seus codis de pell diürna.

(En el lletreig de la nit el teu cos damunt de la gespa
dels meus braços ressuscitats, mentre l’imaginari
llaura fogueres a la vora del teu goig dolent.)

En la carrossa de les estrelles ens reconeixem,
ens veiem de parpella
a parpella i interroguem la mar,
sense abandonar el que significa
la foguera de la set,
el tumult de lliuraments en cada palpebreig del mapa.

.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
LATITUDES DE LA LLUVIA
Se endurecía la noche en tu garganta.
Espacio duro de tus senos…,
la inesperada sombra de tus piernas en las alas de los pájaros…
Efraín Huerta

El ojo insoluble,
petrificado en el taburete marítimo de las olas,
el animal que soy en el delirio de las sombras,
pupilas de la raíz al ras del suelo,
la memoria quemante de la tormenta,
paraguas flotando en el pecho,
girasoles de hielo lamiendo las calles,
este amor terrible de brasas
en plenos pájaros de sombrillas amarillas,
a merced de estos ojos
que miran agónicos,
silban en el azúcar sexual de los parpados;
vos me hablás con los ojos interminables de los barcos,
ponés el hambre en tus manos
en el umbral del candil donde apenas
veo el tabanco, la carrera del mapamundi del aroma,
misteriosos ojos en la efervescencia del cuerpo
que nos toca, ansias del algoritmo de las reincidencias.
A esta fusión, se entrega ahora la sed,
los tentáculos firmes del orgasmo,
el registro de la sábana en los poros,
el humo del aire real en el nido
donde se nutre la garganta de ahogos.

Para vivir más en el castillo de luz de tus pupilas,
la espina dorsal de la lengua con sus redobles,
la puerta en la mecedora de las luciérnagas,
la noche sobre los hombros del pan,
al nivel del vaso de los senos donde se bebe el agua
quemante de las axilas,
las uñas clavadas en el arpa del ombligo,
sin más respiración que el relámpago en el aliento,
dentro del pecho los ecos febriles de los molinos de viento,
la luna ahogada en el azúcar:
me disemino en todo cuando somos,
y es todo, por supuesto,
el cuerpo en los dominios del velamen,
marcado por la fisonomía de los espejos,
la palabra en todas las palabras
de la furia que mueve poros y boca,
este nombre tuyo girando en la isla del iris,
ardiente hechizo donde la sangre
atraviesa las atarrayas de las pestañas,
esta realidad demasiado real del cuerpo.

Aquí todo y nada.
(El fuego líquido nos arrastra como una marea.)


La pirámide del atributo sobre la lanza,
el combate del hambre en la colmena del relámpago,
la voz que toca el riachuelo del torrente
y supone oír melodías al borde de la piedra
donde el ave hurta los sueños de los tobillos,
la calle robada de la felicidad,
encima del corpiño que vuela como una llama
de anticipados objetos,
anillos que preceden a los poros hipnotizados:
flama y cuerpo avanzando en el árbol
de la sed al estío del instinto,
lámpara al fin del calendario imposible de olvidar,
amantes animados que se reconocen en el agua,
en la fruta fugaz de la ola,
en el aerosol del espectro de las hadas,
en el alero petrificado
en el bosque con sus códigos de piel diurna.

(En el deletreo de la noche tu cuerpo sobre el césped
de mis brazos resucitados, mientras el imaginario
labra fogatas al borde de tu doliente gozo.)

En la carroza de las estrellas nos reconocemos,
nos vemos de párpado
a párpado e interrogamos al mar,
sin abandonar lo que significa
la hoguera de la sed,
el tumulto de entregas en cada parpadeo del mapa.

Barataria, 2012
.Del libro “EN ALGÚN LUGAR INEXISTENTE”, 2011-12 (inédito)
© André Cruchaga

martes, 13 de febrero de 2018

SANTUARI DE L’ESPERIT

Imagen cogida de kerosabermais.com (Pinterest)

SANTUARI DE L’ESPERIT
igual que van los ríos a los pájaros…
Eunice Odio

En el riu dels noms secrets, el test de l’ànima, pacient,
incòlume, el tàlem en la carn,
solar desvetlament de la nit
en els braços d’Ícar, substància del ponent posada en la llum:
dies sempre arrelats al melic del riure, no al badall,
enmig del cerç o la boira,
en la caverna potser de la flauta irisada,
l’àpex de l’esperma en els focs fecunds de l’encanteri
dels sentits que abasta en la nuesa,
líquids profunds,
bolics seminals on s’enfonsa el confí,
cavalls encabritats en els porus,
sense que deixen de ser aquest santuari
d’espills anhelants, sense que el rebost deixe de ser teulada,
vaixells, trens estacionaris en el vent,
ombres escrites en la memòria,
potser reflex de tantes batalles implacables.

Ací, no en qualsevol lloc, en el cel gelat de l’anhel,
el destí juga amb arbres d’absència,
—amb els dies cremats
en el tamboret de l’encenser,
en els matins on cada alé
acostuma a ser diferent;
de sobte, me n’adone que l’esperit,
és aquest reflex de quaderns nus desenterrats del pol·len,
somnis on la llum és paisatge de vitrall amb ocells.

O un lloc inexistent al tall de la follia. Un cos embolicat
enmig de mosques i cadàvers.

(Cada día és un temple:
allà, les teues cuixes boges de papallona en la meua boca,
les arenes movedisses, confuses de l’ànsia,
les nits glacials
que semblen immutables en les meues mans,
els peus de l’imaginari davant de l’obelisc
formiguejant de l’arc del cel,
el temps mossegat pel subterrani de la saliva.)

Caminem.
Plou la torba dels grisos damunt dels crisantems,
plou flames liquides en la flauta del vertigen,
plou pergamins
en la concavitat del teu melic
destinat a la invocació dels estams.
Sagne. Sagna la gespa damunt del sospir,
llavis, món, matèria
com éter,
com la seducció que susciten els retaules.

—(Ai, ens gastem els dies, les direccions,
els coàguls, els ofegaments, l’onatge embalsamat de la infància.)

Ens desgasta la litúrgia de la fugacitat.
El darrer gust del llenç
de les teues randes, la porta falsa de les ombres,
el designi de ser sempre
nàufrag, hiat de boques sense paraigües.

—(Ai, quant crit en la ferida del campanar del respir:
set a punt de ser vaixell,
paraigües dolents en l’horitzontalitat de l’entranya,
en aquesta esclava metamorfosi de la molsa.)

Alguna vegada fórem sense deixar de ser?

L’ona de la rauxa ens furta el pa,
darrere de la mort la vida ens oblida:
una fulla es mou al niu
de les parpelles,
i al mig del xiprer penjat del ràfec,
sempre vós, ànima, serena en la mirada de la nit.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SANTUARIO DEL ESPIRITU
igual que van los ríos a los pájaros…
Eunice Odio

En el rio de los nombres secretos, el tiesto del alma, paciente,
incólume, el tálamo en la carne,
solar desvelo de la noche
en los brazos de Ícaro, sustancia del poniente puesta en la luz:
días siempre arraigados al ombligo de la risa, no al bostezo,
en medio del cierzo o la niebla,
en la caverna acaso de la flauta irisada,
el ápice de la esperma en los fuegos fecundos del hechizo ciego
de los sentidos que alcanza en la desnudez,
líquidos profundos,
petates seminales donde se hunde el confín,
encabritados caballos en los poros,
sin que dejen de ser ese santuario
de espejos anhelantes, sin que la alacena deje de ser tejado,
barcos, trenes estacionarios en el viento,
sombras escritas en la memoria,
quizás reflejo de tantas batallas implacables.

Aquí, no en cualquier parte, en el helado cielo del anhelo,
el destino juega con árboles de ausencia,
—con los días quemados
en el taburete del incensario,
en las mañanas donde cada aliento
suele ser diferente;
de pronto, caigo en la cuenta que el espíritu,
es ese reflejo de cuadernos desnudos desenterrados del polen,
sueños donde la luz es paisaje de vitral con pájaros.

O un lugar inexistente al filo de la locura. Un cuerpo liado
entre moscas y cadáveres.

(Cada día es un templo:
allí, tus muslos locos de mariposa en mi boca,
las arenas movedizas, confusas del ansia,
las noches glaciales
que parecen inmutables en mis manos,
los pies del imaginario frente al obelisco
hormigueante del arcoíris,
el tiempo mordido por lo subterráneo de la saliva.)

Caminamos.
Llueve la turba de los grises sobre los crisantemos,
llueven llamas liquidas en la flauta del vértigo,
llueven pergaminos
en la concavidad de tu ombligo
destinado a la invocación de los estambres.
Sangro. Sangra el césped sobre el suspiro,
labios, mundo, materia
como éter,
como la seducción que suscitan los retablos.

—(Ay, nos gastamos los días, las direcciones,
los coágulos, los ahogos, el oleaje embalsamado de la infancia.)

Nos desgasta la liturgia de la fugacidad.
El sabor postrero del lienzo
de tus encajes, la puerta falsa de las sombras,
el designio de ser siempre
náufrago, hiato de bocas sin paraguas.

—(Ay, cuánto grito en la herida del campanario del respiro:
sed a punto de ser barco,
paraguas dolientes en la horizontalidad de la entraña,
en esta esclava metamorfosis del musgo.)

¿Alguna vez fuimos sin dejar de ser?

La ola del arrebato nos roba el pan,
detrás de la muerte la vida nos olvida:
una hoja se mueve en el nido
de los parpados,
y entre el ciprés colgado del alero,
siempre vos, alma, serena en la mirada de la noche.

Barataria, 2011
Del libro “EN ALGÚN LUGAR INEXISTENTE”, 2011-12 (inédito)
© André Cruchaga