domingo, 7 de julio de 2013

INSOMNI DE LA PEDRA

Imagen cogida del FB de André Cruchaga
INSOMNI DE LA PEDRA


Con aves inmóviles posadas para siempre en su mirada
Con el silbo de un tren que arranca lentamente sus raíces de hierro
ENRIQUE MOLINAFartem-nos tots els còdols despresos de la pedra,
els rulls del crepitar de l’insomni, els espectres de sal que aletegen 
en l’espill potser els arguments fracturats de la pluja.
Entre les meues dents i el sòl ras, hi ha ocells obscens.
Inexplicables portes d’esmicolats termòmetres, ulls que galopen
en la saliva del brufol, feroces pestanyes de màquines en desús:
a cada banda és frenètica la ferocitat de la boira de l’escalfred
i tots els condiments implacables del tacte, i tota l’opulència
del rovell ofegat en el set de trèvols del temple sagrat 
dels trens que van amb aqueixa sintaxi moribunda,
com una tos convulsa enmig de l’equipatge, dins de la foscor
líquida dels rails.
Allà las hores només tenen tatuatges d’un xiuxiueig desvelat, 
imatgens acumulades, però no previsibles,
pretèrites ebrietats de la boca, formes magolades on l’angoixa
se eleva a santuari, llindes escorredisses en la paret de granit de la bogeria.

—Quan algú em parlarà o senzillament parla, 
em nega les escales, em venta cap al suïcidi del fangar,
tanmateix fa visible la meua cautela, l’audible de l’encens;
i, per bé que de sobte tot siga extenuant: 
es farguen òxids per a la memòria
i es recorrega a les estratagemes més perverses, 
com ara esborrar el cànter de la memòria 
amb aqueixa insistència hostil que deriva del corc.
Malgrat aquesta cerimònia quotidiana que perviu en el meu entorn, 
isc al carrer ama cura dels fiblons, 
d’aqueixos algoritmes falsos de la Pau,
d’aqueixa estima al proïsme abillat d’eufemismes. 
Isc i camine enmig del caos,
em serene davant de l’oferta i la demanda,
per a açò m’ajude de l’aire i no dels cadàvers; 
els dies insuportables
són abassegadors, aquest joc de la supervivència és macabre: 
és a prop del colp i no de la felicitat que dóna la plena consciència.
(Però és pot comprendre la insània: lllaura incessant tots els dies com una serpent 
arraulida en la seua cova, a l’aguait de la seua presa;
durant el somnambulisme del desvetlament, creixen rius de diminutes aigües,
mosseguen els senyals del joc de la sobretaula, es multiplica el vertigen,
i tots els senyals irònics de l’espill.)
De la nit, ningú no en té la clau màgica, 
sinó les deficències acèfales del somni, els periòdics pàl•lids 
del paisatge, l’anèmia horizontal de les parpelles, 
l’alud tòxic de l’argent viu.
En cada cova o teranyina desconfie de la claredat. 
Els metabolismes del llindar,
Tenen el seu propi brancall d’úlceres,
la meua pregunta és: fins a quan les parpelles seran arrossegades per la nit,
sense que el suny siga inevitable? En la demència de l’alfabet,
caben carnissers i ermassos, i els murs imperceptibles de la raó.
Al final, deixe que l’enemic desfonde els seus mateixos pesars, 
el seu foc virulent,
el territori erm dels seus desencerts. 
Res no conmou tant com la sorpresa recurrent de la reinvenció.

“Insomni de la pedra” [‘Insomnio de la piedra’] d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó


INSOMNIO DE LA PIEDRACon aves inmóviles posadas para siempre en su mirada
Con el silbo de un tren que arranca lentamente sus raíces de hierro
ENRIQUE MOLINAHartémonos todos los guijarros desprendidos de la piedra,
los rizos del crepitar del insomnio, los espectros de sal que aletean 
en el espejo acaso los argumentos fracturados de la lluvia.
Entre mis dientes y el suelo raso, hay pájaros obscenos.
Inexplicables puertas de destrozados termómetros, ojos que galopan
en la saliva del búho, feroces pestañas de máquinas en desuso:
en cada costado es frenética la ferocidad de la niebla del escalofrío
y todos los condimentos implacables del tacto, y toda la opulencia
de la herrumbre ahogada en el siete de bastos del templo sagrado 
de los trenes que van con esa sintaxis moribunda,
como una tos convulsa en medio del equipaje, dentro de la oscuridad
líquida de los rieles. 

Allí las horas sólo tienen tatuajes de un murmullo desvelado, 
imágenes acumuladas, pero no previsibles,
pretéritas ebriedades de la boca, magulladas formas donde la angustia
se eleva a santuario, dinteles escurridizos en la pared de granito del desatino.

—Cuando alguien me hable o simplemente habla, 
me niega las escalaras, me avienta al suicidio de la ciénaga,
sin embargo hace visible mi sigilo, lo audible del incienso;
y, aunque de pronto todo sea extenuante: 
se fragüen óxidos para la memoria
y se recurra a los estratagemas más perversos, 
como borrar el cántaro de la memoria
con esa insistencia hostil que deriva de la carcoma.
A pesar de esta ceremonia cotidiana que pervive en mis alrededores, 
salgo a la calle cuidándome de los aguijones, 
de esos algoritmos falsos de la Paz,
de ese amor al prójimo ataviado de eufemismos. 
Salgo y camino en medio del caos,
me sereno ante la oferta y la demanda,
para ello me auxilio del aire y no de los cadáveres; 
los días insoportables
son avasalladores, este juego de la supervivencia es macabro: 
está próximo al golpe y no a la felicidad que da la plena conciencia.

(Pero es entendible la insania: labora incesante todos los días como una serpiente 
enroscada en su cueva, a la espera de su presa;
durante el sonambulismo del desvelo, crecen ríos de diminutas aguas,
muerden las señales del juego de la sobremesa, se multiplica el vértigo,
y todas las señales irónicas del espejo.)


De la noche, nadie tiene su llave mágica, 
sino las insuficiencias acéfalas del sueño, los periódicos pálidos 
del paisaje, la anemia horizontal de los párpados, 
la avalancha tóxica del azogue.
En cada cueva o telaraña desconfío de la claridad. 
Los metabolismos del umbral,
tienen su propia ramazón de úlceras,
mi pregunta es: ¿hasta cuándo los párpados serán arrastrados por la noche,
sin que el ceño adusto sea inevitable? En la demencia del alfabeto,
caben carniceros y baldíos, y los muros imperceptibles de la razón.
Al final, dejo que el enemigo desfonde sus propias pesadumbres, 
su fuego virulento,
el territorio yermo de sus desatinos. 
Nada conmueve más que el asombro recurrente de la reinvención.

Barataria, 07.IX.2012