miércoles, 21 de noviembre de 2018

PUNT D’EBULLICIÓ

Imagen FB de Pere Bessó


PUNT D’EBULLICIÓ
Davall del silenci la flama animal de la follia, l’ocell que degota en la sang com un maniquí. Fosos els desigs el polsim de cendra damunt de la multitud de caps de l’horitzó. Pel que sembla s’obri el cos sanguinolent de les finestres, cadascuna de les breus desgràcies que patim.

Alguns erms fossilitzats oscil·len en els esquelets de les temples. Sent el llançaflames desprendre’s del cos de la nuesa d’aquella olla de zinc del vertigen.

És indiscutible l’esperit subjugant de la gàbia penya-segada de les tempestes. El llarg litoral de l’insòlit devorat com una hòstia. Acaricie randes de foc en l’ala de l’estiu.

Giren las libèl·lules de l’exsudació al voltant del món. Els clarobscurs són innombrables en el ramat de mar que entapissa els interiors.

Crema el punt d’ebullició en el buit. En el balanceig del magnetisme, s’imanten els camins del jardí.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

PUNTO DE EBULLICIÓN
Debajo del silencio la llama animal de la locura, el pájaro que gotea en la sangre como un maniquí. Fundidos los deseos el polvillo de ceniza sobre la multitud de cabezas del horizonte. Al parecer se abre el cuerpo sanguinolento de las ventanas, cada una de las breves desgracias que padecemos.

Algunos páramos fosilizados oscilan en los esqueletos de las sienes. Oigo el lanzallamas desprenderse del cuerpo de la desnudez de aquella olla de cinc del vértigo.

Es indiscutible el espíritu subyugante de la jaula acantilada de las tempestades. El largo litoral de lo insólito devorado como una hostia. Acaricio encajes de fuego en el ala del verano.

Giran las libélulas de la exudación alrededor del mundo. Los claroscuros son innumerables en el rebaño de mar que tapiza los interiores.

Arde el punto de ebullición en el vacío. En el balanceo del magnetismo, se imantan los caminos del jardín.


Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga