jueves, 15 de febrero de 2018

MATINADA DISPERSA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó


MATINADA DISPERSA
A la balda de la porta, el cos emmurallat del cerç,
els matins incomptables,
la història movedissa dels ulls de tots els dies.

El cel com un alambí de prestatgeries difuses:
de vegades trau el cap la gebrada
dels records, el fons dels objectes amb gana de braços;
qualsevol avidesa s’assembla a l’èxtasi,
a l’algeps dispers de la matinada,
a la fulla que naufraga
en les parpelles i aplana les temples amb treballosa complicitat.

(Sempre és recrear el titubeig en l’ull dels pals,
en la franel·la
frenètica del cerç desviscut en la matinada,
quasi com una camisa fugitius deliris,
amb la justa desproporció que produeixen les torxes desbocades,
sobre el punt premut de les estrelles del planisferi.
Hi ha camins remots que obliden les distàncies
i ocells soterrats en el xiprer de l’alé.)

Cap al camí porte cavalls de somnis,
bitàcola d’apòstol, crits de sal als ulls,
fum dens en l’ombra del costat:
és part de l’equipatge —em dic, sense vacil·lacions—
agafat per les meues mans per a caminar les meues tristeses obedients,
tot el baf de l’horitzó en el rapte de l’arc
de la papallona que desvist
les corbes del vol fins al lliurament.

(Vele aquell mur de silenci a meitat de l’ull
que conté els corrents,
les aigües del riu crescudes de les estàtues,
els mesos diürns de la troballa de la llàntia,
la pluja atrapada al quadern del pit:
naixen aurores a punt de fer
créixer l’alé,
la tovalloleta del núvol damunt de la taula dels jocs
de l’altamar dels desheretats,
l’arrel vertical de l’espill
que cau com un tret al paviment.)

—M’ature en algun badall dels ponts per allò de la set
i les oscil·lacions,
set d’invariable omnipotència,
aquell espai de sons al voltant dels lòbuls,
altes herbes en la telepatia que la foguera aventa carregada
de presagis,
pensaments,
ombres,
bocins de mirades.

En els quatre punts cardinals,
la imatge de l’èter,
el prisma secular dels pètals,
el pla cartesià muntat en les muntanyes,
l’hangar de les aixelles en la intempèrie:
ens llepa el temps i les seues varices rovellades;
amb el seu fons pervertit,
les aigües a l’altura del suny,
quadern líquid suspés
en les mans dels ecos:
hi ha tantes matinades disperses i sense claus,
veus indefinides,
xifres penjades en els armaris de paret com trofeus de trementina,
com fam sinistra
en l’autopista de les enfiladisses.

A l’hora del brufol,
llance les meues respiracions despullat de sostres,
només em quede amb els ventalls de la boirina,
amb el peu dret posat en ala dels hemisferis,
amb l’aire i la seua proesa de palpebres,
amb aquest picoteig del pit diluint-se en la meua gola,
com un jardí de begònies.

(Al peu de l’abella de les setmanes,
las espigues inclinades d’aquest assetjament etern.
Una ferida sempre
pronuncia el que ens ha deixat el camí.)


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓMADRUGADA DISPERSA
En la aldaba de la puerta, el cuerpo amurallado del cierzo,
las mañanas incontables,
la historia movediza de los ojos de todos los días.

El cielo como un alambique de estanterías difusas:
a veces se asoma la escarcha
de los recuerdos, el fondo de los objetos con apetito de brazos;
cualquier avidez es parecida al éxtasis,
al yeso disperso de la madrugada,
a la hoja que naufraga
en los párpados y allana las sienes con trabajosa complicidad.

(Siempre es recrear el titubeo en el ojo de los mástiles,
en la franela
frenética del cierzo desvivido en la madrugada,
casi como una camisa fugitivos delirios,
con la justa desproporción que producen las antorchas desbocadas,
sobre el punto apretado de las estrellas del planisferio.
Hay caminos remotos que olvidan las distancias
y pájaros soterrados en el ciprés del aliento.)


Hacia el camino llevo caballos de sueños,
bitácora de apóstol, gritos de sal en los ojos,
humo denso en la sombra del costado:
es parte del equipaje —me digo, sin titubeos—
asido por mis manos para andar mis tristezas obedientes,
todo el vapor del horizonte en el rapto del arco
de la mariposa que desviste
las curvas del vuelo hasta la entrega.

(Velo aquel muro de silencio a mitad del ojo
que contiene las corrientes,
las aguas del río crecidas de las estatuas,
los meses diurnos del hallazgo de la lámpara,
la lluvia atrapada en el cuaderno del pecho:
nacen auroras al punto de hacer
crecer el aliento,
la servilleta de la nube sobre la mesa de los juegos
de la altamar de los desheredados,
la raíz vertical del espejo
que cae como un disparo en el pavimento.)


—Me paro en algún resquicio de los puentes por aquello de la sed
y las oscilaciones,
sed de invariable omnipotencia,
aquel espacio de sonidos en torno a los lóbulos,
altas yerbas en la telepatía que la hoguera avienta cargada
de presagios,
pensamientos,
sombras,
pedazos de miradas.

En los cuatro puntos cardinales,
la imagen del éter,
el prisma secular de los pétalos,
el plano cartesiano montado en las montañas,
el hangar de las axilas en la intemperie:
nos lame el tiempo y sus varices oxidadas;
con su fondo pervertido,
las aguas a la altura del ceño,
cuaderno líquido suspendido
en las manos de los ecos:
hay tantas madrugadas dispersas y sin llaves,
voces indefinidas,
cifras colgadas en alacenas como trofeos de trementina,
como hambre siniestra
en la autopista de las enredaderas.

A la hora del búho,
lanzo mis respiraciones despojado de techos,
sólo me quedo con los abanicos de la neblina,
con el pie derecho puesto en ala de los hemisferios,
con el aire y su proeza de párpados,
con ese picoteo del seno diluyéndose en mi garganta,
como un jardín de begonias.

(Al pie de la abeja de las semanas,
las espigas inclinadas de este asedio eterno.
Una herida siempre
pronuncia lo que nos ha dejado el camino.)


Barataria, 2012
Del libro “EN ALGÚN LUGAR INEXISTENTE”, 2011-12 (inédito).
© André Cruchaga