viernes, 22 de abril de 2016

CRITS DE L’OMBRA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

CRITS DE L’OMBRA
Ens incendia la ràfega de crits com la gota d’ombres que mossega el riure.
Fan mal les pestanyes de fum penjant de les bigues del cel.
Dorm a la vora de la línia fosca dels tapials, entre la pedra i el matxet,
enmig de la túnica mortuòria de la boca i la saliva.
De vegades mai no ixen les ombres de la seua placenta.
Alt com la nit, el monòleg de l’altre interlocutor incert: hi ha un punt on el crit 
embussa els pensaments, i excedeix les entropessades de la boira 
i el vernís, els amulets infinits, i els tambors de les marees prenatals.
Es crida, -i ho saps- quan augmenten les inclemències i la gàbia no dóna per 
a escriure memoràndums, ni cartes amb capçaleres oficials.
(Supose que de tant en tant ens estimem la perversitat, la falsia de la tossudesa 
de l’antítesi, els terrors que es forgen al voltant dels comuns.
També en les conjectures i inferències hi ha certa tirania.
Algú em parlà amb malícia de la fatalitat, de la crònica de Llàtzer, a condició d
e no sé quines coses, pròpies de las mutilacions. 
Ara naturalment em ric de tots aquests promontoris de fem. Em ric del calostre 
totèmic de les libèl·lules, potser de la camisa de força amarrada al coll. 
Pertot m’afone en l’udolament de la pols: el fullatge és massa fosc
en l’ull cec dels racons del dol.)
Quants rostres sebolits ens parlen? En quantes ciutats és de nit sempre?
─Jure que tot infinit és cec quan resta davall del mausoleu de la nit. 
A gosades que s’ha de continuar caminant damunt del foc…
GRITOS DE LA SOMBRA
Nos incendia la racha de gritos como la gota de sombras que muerde la risa.
Duelen las pestañas de humo colgando de las vigas del cielo.
Duermo a la orilla de la línea oscura de los tapiales, entre la piedra y el machete,
en medio de la túnica mortuoria de la boca y la saliva.
A veces nunca salen las sombras de su placenta.
Alto como la noche, el monólogo del otro interlocutor incierto: hay un punto donde 
el grito atasca los pensamientos, y excede los tropezones de la bruma 
y el barniz, los amuletos infinitos, y los tambores de las mareas prenatales.
Uno grita, ─y lo sabés─ cuando arrecian las inclemencias y la jaula no da 
para escribir memorándums, ni cartas con membretes oficiales.
(Supongo que de vez en cuando amamos la perversidad, el doblez de la terquedad 
de la antítesis, los terrores que se fraguan alrededor de los retretes.
También en las conjeturas e inferencias hay cierta tiranía.
Alguien me habló con malicia de la fatalidad, de la crónica de Lázaro, a condición 
de no sé qué cosas, propias de las mutilaciones. 
Ahora me río por supuesto de todos esos promontorios de basura. Me río
del calostro totémico de las libélulas, quizá de la camisa de fuerza amarrada 
al cuello. Por doquier me hundo en el aullido del polvo: el follaje es demasiado oscuro 
en el ojo ciego de los rincones del luto.)
¿Cuántos rostros sepultados nos hablan? ¿En cuántas ciudades es de noche siempre? ─Juro que todo infinito es ciego cuando está debajo del mausoleo 
de la noche. Por supuesto hay que seguir caminando sobre el fuego…
Barataria, 2016.