jueves, 9 de julio de 2015

HORA DEL DUBTE

Imagen cogida de johannes-esculpiendoeltiempo.blogspot.com

HORA DEL DUBTE
Només l’ara i el demà desconegut, el cos en el cadàver, no el miracle.
Buit el pit que anomena en l’ombra, incerta la llum que ha sigut i serà,
vana la navalla que reposa damunt del fèretre, el segon de l’instant que de penes
respira en l’oblit de la paraula.
És hora de dialogar amb el desvalgut, amb la terra al límit de la pedra.
És hora del dubte i els seus instruments, fosques boques a la porta del sucre.
Que fluesca, ara, tota la foscor possible, filla del dubte, ofega’m
en l’espai de l’espenyador, en la gentil ignorància de les voltes.
M’envaeix l’eucaluptus i el seu llarg firmament.
Dubte d’aquest món d’exterminis i armisticis cecs.
Dubte del discurs i de la seua sintaxi de saliva, del dia en què no llostregen morts,
de lrs converses a l’oïda dels estadistes de torn, de l’aspre 
que resulta la resignació, de l’aigua ni tan sols imaginada als ulls.
(No sé si podrem viure només de paraules boniques, de paraules no desèrtiques;
de la brisa instintiva del suc, dels nombrosos calendaris de escapularis,
de la tanca publicitària de l’horitzó amb l’home nou.
En l’hora del foc, l’espill líquid, abstret en tot l’humà.
Creixen els pallassos com mosques en el divertiment del món.)

A qui crec, —digues— en aquest foc de naufragis cansats? A qui?
A qui crec, si la llum és mort, si la pressa és cova i fondalada?
És estranya la migdiada del rovell i les seues mans proveïdores.
—Tu, quan fuges, saps d’aquests acords que parpellegen en la geometria
de les illades, en el contracel de la gravidesa de l’esperma. Ací, el dubte
i la seua disbauxa, el comerç, les vendes d’armes i els bordells…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
HORA DE LA DUDA
Sólo el ahora y el mañana desconocido, el cuerpo en el cadáver, no el milagro.
Vacío el pecho que nombra en la sombra, incierta la luz que ha sido y será,
vana la navaja que reposa sobre el féretro, el segundo del instante que apenas
respira en el olvido de la palabra.
Es hora de dialogar con lo desvalido, con la tierra al límite de la piedra.
Es hora de la duda y sus instrumentos, oscuras bocas en la puerta del azúcar.
Que fluya, ahora, toda la oscuridad posible, hija de la duda, ahógame
en el espacio del despeñadero, en la gentil ignorancia de las bóvedas.
Me invade el eucaluptus y su largo firmamento.
Dudo de este mundo de exterminios y ciegos armisticios.
Dudo del discurso y su sintaxis de saliva, del día en que no amanecen muertos,
de las conversaciones al oído de los estadistas de turno, de lo áspero 
que resulta la resignación, del agua ni siquiera imaginada en los ojos.
(No sé si podamos vivir sólo de palabras bonitas, de palabras no desérticas;
de la brisa instintiva del zumo, de los muchos calendarios de escapularios,
de la valla publicitaria del horizonte con el nuevo hombre.
En la hora del fuego, el espejo líquido, absorto sobre todo lo humano.
Crecen los clowns como moscas en el divertimiento del mundo.)
¿A quién le creo, —dime— en este fuego de cansados naufragios? ¿A quién?
¿A quién le creo, si la luz es muerte, si la premura es cueva y hondonada?
Es extraña la siesta de la herrumbre y sus manos hacendosas.
—Vos, cuando huís, sabés de estos acordes que titilan en la geometría
de los ijares, en el contracielo de la gravedad de la esperma. Ahí, la duda
y su desenfreno, el comercio, las ventas de armas y y los prostíbulos…
Barataria, 07.VII.2015