miércoles, 10 de julio de 2013

CONVULSIONS

Imagen cogida de la red

CONVULSIONS
Demonios y maravillas
Vientos y mareas
Dos pequeñas olas para ahogarme.
JACQUES PRÉVERTentre d’altres coses l’espill convulsiona en les claus fredes del cataclisme l’ull veí com una tisora per a desafillar la garrotxa al voltant dels pensaments: el meu amor no té estacions només aqueix camí líquid de l’aigua: sense amulets sense sants sense escapularis sense la magnífica en un recolze de les butxaques al cap i a la fi cadascú tradueix la llum del món la seua pròpia llum: els paisatges bursàtils dels capells la tassa de café a full color de la velocitat del llapis labial del marketing sempre tinc aqueixa sensació d’armari de paret en el tòrax en la ranera dels rellotges la tragèdia epidèmica de les al•lucinacions la triste història dels teixits morts de l’epidermi a punt d’esdevindre bastides dissecades (el poema em crida com el fill pròdig de la sang oficia campanades de burilles aleteja en les quatre estacions de l’absurd m’embriaga en la batussa de les paraules tot ell pernocta en els ocults focs de la memòria) tot el desig exhibeix els seus crisantems: tot ell és tròpic al llit dels pronoms però advertesc hi ha noms innombrables en la geografia dels cercles en el sucre dels paraigües els sustantius infinits en el lavabo el quepis cobrint la clepsa de l’aigua o el cartipàs del vent com un llençol en el batec de l’alba sovint les parets tenen aqueixa sensació d’aigües fugideres com el pebre ocre dels atris on la providència peatonal fa de les seues sobretot en les ingènues humitats de l’extraviament involuntari a l’hora de la sufumigació les herbes zodiacals el xàfec sòrdid del semen en la posada que dóna al carrer de l’olfacte tot té aqueixos aparadors de l’impudicia la fetor de la còpula en l’aigua de calç del nixtamal la carn alça el seu colibrí en els moments menys propicis: públicament es veu en els aparadors de cada camisa en els seients col•lectius dels autobusos en la clientela de la cafeteria disfressada d’oficina o què sé jo —em preguntes si compte els pàlpits de l’olla de pressió de la respiració quan escric el poema la senyora del mercat encara dormida crida oferint el créixens i el rave escric malgrat els dies de guardar les andanes són el meu calendari sòrdid el via crucis fúnebre dels meus traumes: i ric clar quan passa el tren de mitjanit quan l’amor és fusteria quan la llanterna crema al bell mig de les ombres ric quan m’he desmuntat de l’escalfred quan el cos reivindica la seua força quan el caliu de la frenesia encara m’acompanya en el bosc de la cautela finalment no puc posar les meues emocions en la romana del tràfic pesat però sí en els graus celsius del relleu: sí en les andanes cobertes de cossos en el propi ofici de l’au rapaç en mossegar la ferida de la pedra tutelar sempre la set és un esbòs d’Ulisses en el logaritme de les finestres…

"CONVULSIONS" ['Convulsiones'] d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó


CONVULSIONESDemonios y maravillas
Vientos y mareas
Dos pequeñas olas para ahogarme.
JACQUES PRÉVERTentre otras cosas el espejo convulsiona en las llaves frías del cataclismo el ojo vecino como una tijera para deshijar la breña alrededor de los pensamientos: mi amor no tiene estaciones sólo ese camino líquido del agua: sin amuletos sin santos sin escapularios sin la magnífica en un recodo de los bolsillos después de todo cada quien traduce la luz del mundo su propia luz: los paisajes bursátiles de los sombreros la taza de café a full color de la velocidad del lápiz labial del marketing siempre tengo esa sensación de alacena en el tórax en el estertor de los relojes la tragedia epidémica de las alucinaciones la triste historia de los tejidos muertos de la epidermis a punto de convertirse en andamios disecados (el poema me llama como el hijo pródigo de la sangre oficia campanadas de colillas aletea en las cuatro estaciones del absurdo me embriaga en la trifulca de las palabras todo él pernocta en los ocultos fuegos de la memoria) todo el deseo exhibe sus crisantemos: todo es trópico en la cama de los pronombres pero advierto hay nombres innombrables en la geografía de los círculos en el azúcar de los paraguas los sustantivos infinitos en el lavabo el quepis cubriendo la mollera del agua o el cartapacio del viento como una sábana en el latido del alba a menudo las paredes tienen esa sensación de aguas huidizas como la pimienta ocre de los atrios donde la providencia peatonal hace de las suyas sobre todo en las ingenuas humedades del extravío involuntario a la hora del sahumerio las yerbas zodiacales el aguacero sórdido del semen en el mesón que da a la calle del olfato todo tiene esas vitrinas de la impudicia el hedor de la cópula en el agua de cal del nixtamal la carne iza su colibrí en los momentos menos propicios: públicamente se ve en las vitrinas de cada camisa en los asientos colectivos de los autobuses en la clientela de la cafetería disfrazada de oficina o qué se yo —me preguntas si cuento los pálpitos de la olla de presión de la respiración cuando escribo el poema la señora del mercado aun dormida grita ofreciendo el berro y el rábano escribo pese a los días de guardar los andenes son mi calendario sórdido el vía crucis fúnebre de mis traumas: y río claro cuando pasa el tren de medianoche cuando el amor es carpintería cuando la linterna arde en medio de las sombras río claro cuando me he desmontado del escalofrío cuando el cuerpo reivindica su fuerza cuando el rescoldo del frenesí aún me acompaña en el bosque del sigilo en fin no puedo poner mis emociones en la báscula del tráfico pesado pero si en los grados celsius del relieve: si en los andenes cubiertos de cuerpos en el propio oficio del ave de rapiña al morder la herida de la piedra tutelar siempre la sed es un boceto de Ulyses en el logaritmo de las ventanas…
Barataria, 04.I.2013