jueves, 25 de enero de 2018

PARAULES A LA FINESTRA

Imagen Pinterest


PARAULES A LA FINESTRA
L’aire respira en el gira-sol dels ocells
—ací on les fulles
no tenen límit en els rellotges,
ni cansament:
l’horitzó en les mans i en les palpebres aquesta terra
afonada en l’argent viu de míseres boques
—les proclames esglaien
el vaivé de la sang
i desvetllen el pit i les parcel·les de la carn.

No hi ha mans que despullen catedrals verdes,
ni atifells per a mitigar
el fred que acampa en els porus
—no hi ha mans la faena de les quals
obra solcs i el gra inaugure refilets o simplement endevinalles
on l’alba, —arribada— salte d’alegria.

Mentre m’empara el teu riure calent en els meus ulls,
el finestral em deixa
veure la teua cabellera fosca en el silenci del meu somni. 
—llaure en mi nòmada
ofici de palpebres,
les paraules són aquesta finestra que obri la teua cara;
les finestres,
el cerç del teu coll fundant el meu aliment.

En el teu cos volen guitarres de cel
—aquest que dempeus està ferit:
pol·len de un navili intens, forma de la foguera
en la meua arquitectura, oceà en el meu pit:
—aigua redona en les meues paraules.
Els teus braços en el litoral de la finestra,
la boca on es fa l’hivern
i després baixa al rierol de l’espiga de l’olfacte.
Des d’aquesta finestra que sempre ens veu,
mirem el bosc,
les palpebres lletregen sabates,
l’olor de la pell trashumant
puja als mocadors del cel
i gira com una virolla en la saliva.

Ara les paraules són espills plurals,
espills i aigua,
ací on de sobte ens tornem figures a l’oli. 

Sense cap dubte la pluja revifa els nostres records.
(Cada vegada es mullen els cantons del meu alé
i el caminar de la meua memòria.)

La pluja en els pins,
el riu en els cedres
o els bancs en els arrels dels eucaliptus.

Ací on l’ull naix en la teua muntanya i la sal no fereix
ni violenta la fam que entumeix al món.
La nostra set no té dols,
ni és fauna per a museus.
(Per bé que la metamorfosi del llit tinga una altra empunyadura,
I les parpelles se gasten en les vidrieres.)

Nosaltres hem sigut part d’aquesta migració d’ombres:
la guerra cremà l’aire dels nostres ulls;
després la pau que mai no vingué,
després els repetits vaivens del mercat global,
després, ací, —tu i jo—
volent comprendre el goig entre ressons
i llocs de desplaçats
—espigues ofegades en ombres,
veritat atroç
que enderroca murs i no fa més diàfana la paraula.

No sé si un dia trencàrem les cadenes dels himnes
—Nasquérem?
Plou encara als nostres costats:
aquesta pluja amb sol damunt de les pedres.
(El foc és convuls en les pulsacions enreixades.)

El temps ens ha fet viure l’oblit de les paraules
o la pàgina en blanc als carrers.
De tant oblit, l’oblit
ha esdevingut aquesta memòria habitada als meus llençols.
—Aquesta memòria
que hui em mira en la finestra
com un quadern tremolós de la infància.
De tant caminar i mirar cares als carrers
i parcs,
només veig
bullir els teus ulls en la llum tèbia de les meues nines.
—ulls i nines inexpugnables
en un temps on preval
l’entertainment a l’estil hollywoodenc.

No som dic —tu i jo— aquest temps, ni els efectes
de Kingdom of Heaven.
Som en aquesta història,
més la sal de Job, que no qualsevol dia transitori:
en la transparència del sol parla el teu cos
—llum sonora en el tacte
de les meues paraules on el fruit es fa visible en els meus porus:
llum en la meua gola com un altre cel en la meua finestra…
—Així, senzillament,
llum ascendint sense vestit al meu cos.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

PALABRAS EN LA VENTANA
El aire respira en el girasol de los pájaros
—ahí donde las hojas
no tienen límite en los relojes,
ni cansancio:
el horizonte en las manos y en los párpados esta tierra
hundida en el azogue de míseras bocas
—las proclamas asustan
el vaivén de las sangre
y desvelan el pecho y las parcelas de la carne.

No hay manos que desnuden catedrales verdes,
ni aperos para mitigar
el frío que acampa en los poros
—no hay manos cuya faena
abra surcos y el grano inaugure trinos o simplemente acertijos
donde el alba, —llegada—  salte de alegría.

Mientras me arropa tu risa caliente en mis ojos,
el ventanal me deja
ver tu cabellera oscura en el silencio de mi sueño.
—aro en mi nómada
oficio de párpados,
las palabras son esa ventana que abre tu cara;
las ventanas,
el cierzo de tu cuello fundando mi alimento.

En tu cuerpo vuelo guitarras de cielo
—ese que en pie está herido:
polen de un navío intenso, forma de la hoguera
en mi arquitectura, océano en mi pecho:
—agua redonda en mis palabras.
Tus brazos en el litoral de la ventana,
la boca donde se hace
el invierno
y luego baja al arroyo de la espiga del olfato.
Desde esa ventana que siempre nos ve, 
miramos el bosque,
los párpados deletrean zapatos,
el olor de la piel trashumante
sube a los pañuelos del cielo
y gira como un trompo en la saliva.

Ahora las palabras son espejos plurales,
espejos y agua,
aquí donde de pronto nos volvemos figuras al óleo.

Sin ninguna duda la lluvia aviva nuestros recuerdos.
(Cada vez se mojan las esquinas de mi aliento
Y el andar de mi memoria.)
La lluvia en los pinos,
el río en los cedros
o los bancos en las raíces de los eucaliptos.

Aquí donde el ojo amanece en tu montaña y la sal no hiere
ni violenta el hambre que entumece al mundo.
Nuestra sed no tiene duelos,
ni es fauna para museos.
(Aunque la metamorfosis de la cama tenga otra empuñadura,
Y los párpados se gasten en las vidrieras.)
Nosotros hemos sido parte de esa migración de sombras:
la guerra quemó el aire de nuestros ojos;
después la paz que nunca vino,
después los repetidos vaivenes del mercado global,
después, aquí, —vos y yo—
queriendo entender  el júbilo entre ecos
y lugares de desplazados
—espigas ahogadas en sombras,
atroz verdad
que derriba muros y no hace más diáfana la palabra.

No sé si un día rompimos las cadenas de los himnos
—¿Nacimos?
Llueve todavía en nuestros costados:
esa lluvia con sol sobre las piedras.
(El fuego convulsiona en las pulsaciones enrejadas.)

El tiempo nos ha hecho vivir el olvido de las palabras
o la página en blanco en las calles.
De tanto olvido, el olvido
se ha vuelto esa memoria habitada en mis sábanas.
—Esa memoria
que hoy me mira en la ventana
como un cuaderno tembloroso de la infancia.
De tanto caminar y mirar caras en las calles
y parques,
sólo veo
bullir tus ojos en la luz tibia de mis pupilas.
—ojos y pupilas inexpugnables
en un tiempo donde prevalece
el entertainment  al estilo hollywoodense.

No somos digo —vos y yo—  ese tiempo, ni los efectos
de Kingdom of Heaven.
Somos en esta historia,
más la sal de Job, que cualquier día transitorio:
en la transparencia del sol habla tu cuerpo
—luz sonora en el tacto
de mis palabras donde el fruto se hace visible en mis poros:
luz en mi garganta como otro cielo en mi ventana…
 —Así, sencillamente,
luz ascendiendo sin vestido a mi cuerpo.

Barataria, 10.XII.2008
Del libro “CUERPO DE POSTRIMERÍAS”, 2008 (Inédito) 120 pp
© André Cruchaga