martes, 1 de enero de 2013

ESTRIES

Imagen tomada del FB de Mirela NicolaeESTRIES
he anat acumulant tantes fenedures en les parets de l’alé com saliva en la meua boca: hi ha dies de estiatges martiris i llàgrimes cavalls impossibles als terrats de tot aqueix fullatge caòtic nu com s’obrin les llavors després de la pluja nodrida de cóleres i fragments de braços en les voravies per on tots els dies afone les meues sabates: a colps llostrege entre el llit de coltells aus ombrívoles en la turbulència del pòl·len i aigües d’interminable alfabet i céquies que la intimitat ha cavat en les branques del pit —tot ho pot fer el temps fins al punt d’arrasar amb el sossec escales una darrere de l’altra per a pujar al rocam de la flama: llig però cada lectura és una fletxa invisible amb els seus propis drenatges esbargit llig però cada lletra em deixa més fosca l’ànima: escric per a donar-li treva a la batalla del dia darrere dia ja m’acostumí per desgràcia als incendis a aqueixa argamassa que fa l’hivern amb la terra i la nit a voltes em torne diminut entre tanta fam que batega com aqueixa arena solta que es difumina als litorals (et sent bategar en l’aroma del pessebre que respirem en la geografia esmolada de les nostres boques en cadascun dels espais alçats per les espigues damunt de la planura cos a cos colpint les campanes elèctriques de les lluernes) el mormoleig fa clots en el mapa de la clorofila de sobte rebenten les paelles en el temps que ens vessa en prolixes portes sé que hi ha estries que es tornen indelebles màstecs crescut llit d’espills fusteries no clausurades en el Hai-Kai de Basho l’espai del Zen en l’oracle de la tinta sé que la llum ens dóna vertigens entre els signes zodiacals: la lletra i el poema que sagna en la nostra mateixa metafísica, què direm després de les equidistàncies? el desig grogueja en el fruiter i la memòria acumula taüts: unes altres estries més en l’acostumada pàgina dels cal·ligrames sovint és impossible despullar-se davant de les ferreries davant de les parets congelades de la neu davant de l’humor negre de les sabates de les andanes amb el rostre del nen perdut en els copiosos voltants de la vigília de fet ara fuig de les riallades pudentes del veïnat multiplicat de les abelles fuig dels tentacles rancis del sudor i fins i tot dels rellotges que drenen la consciència fuig que ja tinc abundoses cicatrius acumulades el poema és una altra fotografia més que revela les estridències de les diademes del fetictxisme un dia de pluja no llava tota la presó de l’ànima per això [Tu i  jo]somiem amb auris capells per a cobrir-nos de la nit que cau a les temples Així el teló de la boira no ens pipilleja: el llindar es desemboira per a continuar caminant en el somni les ninetes s’alcen potser damunt de l’empremta de la llum…

Baratària, 21.XII.2012

 Traducció al català per Pere Bessó


ESTRÍAS
he ido acumulando tantas hendiduras en las paredes del aliento como saliva en mi boca: hay días de estiajes martirios y lágrimas caballos imposibles en las azoteas de todo este follaje caótico desnudo como se abren las semillas tras la lluvia nutrido de cóleras y fragmentos de brazos en las aceras por donde todos los días hundo mis zapatos: a golpe amanezco entre el cauce de cuchillos aves sombrías en la turbulencia del polen y aguas de interminable alfabeto y acequias que la intimidad ha cavado en las ramas del pecho —todo lo puede hacer el tiempo hasta el punto de arrasar con el sosiego escaleras una tras otra para subir al peñasco de la llama: leo pero cada lectura es una flecha invisible con sus propios drenajes esparcidos leo pero cada letra me deja más oscura el alma: escribo para darle tregua a la batalla del día a día ya me acostumbré por desgracia a los incendios a esa argamasa que hace el invierno con la tierra y la noche a veces me vuelvo diminuto entre tanta hambre que palpita como esa arenilla suelta que se difumina en los litorales (te siento palpitar en el aroma del pesebre que respiramos en la geografía afilada de nuestras bocas en cada uno de los espacios levantados por las espigas sobre la llanura cuerpo a cuerpo golpeando las campanas eléctricas de las luciérnagas) el murmullo hace hondonadas en el mapa de la clorofila de pronto revientan las sartenes en el tiempo que nos derrama en prolijas puertas sé que hay estrías que se tornan en indelebles almácigos crecido lecho de espejos carpinterías no clausuradas en el Haikú de Basho el espacio del Zen en el oráculo de la tinta sé que la luz nos da vértigos entre los signos zodiacales: la letra y el poema que sangra en nuestra propia metafísica ¿qué diremos después de las equidistancias? el deseo amarillea en el frutero y la memoria acumula ataúdes: otras estrías más en la habitual página de los caligramas a menudo es imposible desnudarse frente a las herrerías frente a las paredes congeladas de la nieve frente al humor negro de los zapatos de los andenes con el rostro del niño perdido en la copiosa cercanía de la vigilia de hecho ahora huyo de las carcajadas malolientes del vecindario multiplicado de las abejas huyo de los tentáculos rancios del sudor y aun de los relojes que drenan la conciencia huyo que ya tengo abundantes cicatrices acumuladas el poema es otra fotografía más que revela las estridencias de las diademas del fetichismo un día de lluvia no lava toda la prisión del alma por eso [Vos y yo] soñamos con áureos sombreros para cubrirnos de la noche que cae en las sienes Así el telón de la niebla no nos pestañea: el umbral se despeja para seguir caminando en el sueño las pupilas se alzan acaso sobre la impronta de la luz…

Barataria, 21.XII.2012