miércoles, 27 de diciembre de 2017

CERIMÒNIA LUNAR

Pintura de Pablo Picasso

CERIMÒNIA LUNAR 
Des d’algun imaginari, assistesc com és costum,
a sagnar en el jardí davall del paraigües de la lluna.
Escric mentre bull la matèria.
Hi ha massa saliva per a tan pocs apòstols. Calç.
Desventurats fantasmes amb la fam a lloms
del calendari retallat.
Enmig del ramat haurem d’estimar-nos amb els ulls tancats:
pujar la muntanya del son,
sembrar el cant de l’aleteig, miolar el gat clarivident,
enmig de tants barrets cremats
en els motins de les abelles.
Al voltant de centenars de burilles sobre la fossa comuna,
trenque la nit
de la Pàtria amb els seus peus farts de caminar a la gatzoneta,
amb l’oasi de les seues varices en les cames,
dissecats pulmons del trànsit,
cresols del querosé en els usos horaris.
(Nosaltres no cabem en aquest món.
Estem sempre més a prop del parrac,
i a la mossegada que propina el precipici.
Estem distants de la Llibertat:
ho dic il·luminat per la brillantor de les agulles de cap,
per la cartilla santa i apostòlica dels malsons.)
Tus la llàgrima del cuc encrespat en el desert del pit.
Al pas que anem, no hi ha una altra realitat possible,
—tanta conversió purulenta ens mossega els albellons,
el tabac tuixegós als meus dits,
el cendrer encorbat del temps.
A la canícula de l’insomni,
ja no caben els capcirons dels meus dits.
L’auguri de la pólvora, la cistella de serps a taula,
la pàgina jugular de les palpitacions,
la pal·lidesa de les estàtues davant del tall orgàsmic de les lluernes.
—Eixirem il·lesos d’aquest palpebreig agònic,
cresol, potser, de tanta herència,
firmament plogut dels records,
sobtós corb damunt de la pedra en crosses?
Ben cert que ho sé.
En dies feliços hem tastat el calostre
del semen amb tots els additius d’un sopar suculent;
hem begut glopades de sons,
noms, ocells, fullatges.
(Nosaltres no pertanyem a aquesta obscenitat de la història
per molt que ens aferrem a la dialèctica del post mortem,
als veredictes constitucionals,
a les absències de la sort, a l’èxtasi secular
de les mosquiteres, al llibre blanc penjat de les aixelles…)
No pertanyem al cap de setmana del conyac,
ni al sobtós canvi d’estatus del galop,
ni a la pàgina social dels diaris,
sinó a la rajola trepitjada amb sabates trencades.
És estrany al canvi de pell de les paraules.
És increïble el fang com a gènesi.
Tu, brasa en la meua fogassa diària,
—el dia o la nit ens rasura, li posa para-sols trencats
al destí del tamany fangós d’un ciri en la franja
dels canelobres.
Assistesc, com és costum, al repartiment dels cadàvers.
Aquest clima de túnels fa evident els meus ulls.
De sobte, mossegue les escates de les campanes eclipsades
de l’irremeiable:
sovint és bonic recordar-te en aquesta foscor.
Per això gargotege el balbuceig en la pluja…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CEREMONIA LUNAR Desde algún imaginario, asisto como es costumbre,
a sangrar en el jardín bajo el paraguas de la luna.
Escribo mientras hierve la materia.
Hay demasiada saliva para tan pocos apóstoles. Cal.
Desventurados fantasmas con el hambre a cuestas
del calendario cercenado.
Entre el rebaño habremos de amarnos con los ojos cerrados:
subir la montaña del sueño,
sembrar el canto del aleteo, maullar el gato clarividente,
en medio de tantos sombreros quemados
en los motines de las abejas.
Alrededor de cientos de colillas sobre la fosa común,
rompo la noche
de la Patria con sus pies hartos de caminar en cuclillas,
con el oasis de sus varices en las piernas,
disecados pulmones del tráfico,
candiles del kerosene en los usos horarios.
(Nosotros no cabemos en este mundo.
Estamos siempre más próximos al harapo,
Y a la mordida que propina el despeñadero.
Estamos distantes de la Libertad:
lo digo iluminado por el brillo de los alfileres,
por la cartilla santa y apostólica de las pesadillas.)
Tose la lágrima del gusano encrespado en el desierto del pecho.
Al paso que vamos, no hay otra realidad posible,
—tanta conversión purulenta nos muerde los calcañales,
el tabaco tosigoso en mis dedos,
el cenicero encorvado del tiempo.
En la canícula del insomnio,
ya no caben las yemas de mis dedos.
El augurio de la pólvora, la cesta de serpientes en la mesa,
la página yugular de las palpitaciones,
la palidez de las estatuas frente al filo orgásmico de las luciérnagas.
—¿Saldremos ilesos de este parpadeo agónico,
candil, a caso, de tanta herencia,
llovido firmamento de los recuerdos,
repentino cuervo sobre la piedra en muletas?
De cierto que lo sé.
En días felices hemos probado el calostro
del semen con todos los aditivos de una cena suculenta;
hemos comido bocanadas de sonidos,
nombres, pájaros, follajes.
(Nosotros, no pertenecemos a esta obscenidad de la historia
por más que nos aferremos a la dialéctica del post mortem,
a los veredictos constitucionales,
a las ausencias de la suerte, al éxtasis secular
de los mosquiteros, al libro blanco colgado de las axilas…)
No pertenecemos al fin de semana del coñac,
ni al súbito cambio de status del galope,
ni a la página social de los periódicos,
sino a la baldosa andada con zapatos rotos.
Es extraño al cambio de piel de las palabras.
Es increíble el fango como génesis.
Vos, brasa en mi hogaza diaria,
—el día o la noche nos rasura, le pone sombrillas rotas
al destino del tamaño cenagoso de un cirio en la franja
de los candelabros.
Asisto, como es costumbre, a la repartición de los cadáveres.
Este clima de túneles hace evidente mis ojos.
De pronto, muerdo las escamas de las campanas eclipsadas
de lo irremediable:
a menudo es bonito recordarte en esta oscuridad.
Por eso garabateo el balbuceo en la lluvia…

Del libro “TRAGALUZ”, 2010 (Inédito)
(c)André Cruchaga 

sábado, 16 de diciembre de 2017

OFICI DE LA TINTA

Imagen: Pinterest


OFICI DE LA TINTA Entendí entonces que siempre es la palabra
quien aprieta el gatillo,
armada de miedos y tormentas,…
Marian Raméntol
En el firmament dels somnambulismes, 
l’ofici de la tinta pastura
el bategar desbordat de l’horitzó;
forma la corporeïtat de les paraules, 
d’acord amb el sil·labeig de la respiració,
sobre la bassa de la pàgina, la pell de la metàfora,
l’oceà del tacte en la verema del pit.

Debat despullat amb les al·legories,
els anys balbucients de paràboles;
camine tocant el balcó perseverant de les paraules,
compte les portes al voltant del fred,
el llençol de l’ocell
que degota entre la fotja incendiada de la sang,
entre l’exhaust que significa sostindre el vertigen
de la trementina en el suburbi del temps.

Al taller del poeta, el gla del diccionari,
els polsos de tants llibres,
els punxons de les ombres damunt de les parpelles:
en cada lletra vaig endevinant o millor dit,
posant en el rebost de la memòria,
certes reminiscències, potser per a acurtar la distància
entre el fum i la boira,
entre els pretèrits i els ara galopants,
entre l’ull humà i l’ull d’aigua dels miratges,
el pensament i el desvetllament,
el pespunt de la tempesta. O del vent remot.

A la fusteria de l’alfabet, la garlopa de la ploma,
la cinta mètrica de l’alè,
el xerrac del panteix lliurat al vertigen del poema.

Entenc el poeta confinat en el full de les seues paraules,
—fàcil o difícil—, la llum temptejant la paella de l’aurora,
l’albor en el guix del paper,
el molí de la artilleries amb el seu propi foc.

Cada matí el poeta escampa els insomnis en la suor,
ungeix els materials del cos, escomet contra el tedi,
compareix davant de les asimetries del galop:
naixen vaixells en el món despoblat de la respiració,
rebutja la sotsobra que produeix la malenconia,
deixa que el molí s’ómpliga de palpitacions
i les lluernes creuen el llindar, sense rovell,
fent pas a l’aire necessari.

Mentre a l’exterior només hi ha finestres borroses
i rapinya i trufa;
en el quadern va quedant aquella llàntia,
—el foc de xiprers que després es tornà jardí,
el miracle de la tinta, sobre el vitrall de l’horitzó,
velers en el puny de la claredat,
butxaques d’ulls ardents.

Ara, al taller del poeta, l’ofici de la tinta,
estén el llençol del teulat,
mentre el fang del coixí crema els llavis,
el balcó del sobresalt,
les andanes i escales de la memòria.

I en acabant, quan entra de bell nou a la nit,
també expel·leix les carasses acerbes,
oblida els mesos de combat:
naix el poema de les mans;
i, en aquest onatge consumat, el pa compartit,
la bresca íntima de l’espill, la pell de la poesia…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

OFICIO DE LA TINTA 
Entendí entonces que siempre es la palabra
quien aprieta el gatillo,
armada de miedos y tormentas,…
Marian Raméntol
En el firmamento de los sonambulismos,
el oficio de la tinta apacienta el palpitar
desbordado del horizonte;
forma la corporeidad de las palabras,
acorde al silabeo de la respiración,
sobre la alberca de la página, la piel de la metáfora,
el océano del tacto en la vendimia del pecho.

Debato desvestido con las alegorías,
los años balbucientes de parábolas;
camino tocando el balcón perseverante de las palabras,
cuento las puertas alrededor del frío,
la sábana del pájaro
que gotea entre la foja incendiada de la sangre,
entre lo exhausto que significa sostener el vértigo
de la trementina en el suburbio del tiempo.

En el taller del poeta, la bellota del diccionario,
los pulsos de tantos libros,
los punzones de las sombras sobre los párpados:
en cada letra voy adivinando o mejor dicho,
poniendo en la alacena de la memoria,
ciertas reminiscencias, quizá para acortar la distancia
entre el humo y la niebla,
entre los pretéritos y los ahora galopantes,
entre el ojo humano y el ojo de agua de los espejismos,
el pensamiento y el desvelo,
el despunte de la tormenta. O del viento remoto.

En la carpintería del alfabeto, la garlopa de la pluma,
la cinta métrica del aliento,
el serrucho del jadeo entregado al vértigo del poema.
Entiendo al poeta confinado en el folio de sus palabras,
—fácil o difícil—, la luz tanteando la sartén de la aurora,
el albor en el yeso del papel,
el molino de la artillerías con su propio fuego.

Cada mañana el poeta esparce los insomnios en el sudor,
unge los materiales del cuerpo, acomete contra el tedio,
comparece ante las asimetrías del galope:
nacen barcos en el mundo despoblado de la respiración,
desecha la zozobra que produce la melancolía,
deja que el trapiche se llene de palpitaciones
y las luciérnagas crucen el umbral, sin herrumbre,
dando paso al aire necesario.

Mientras en el exterior sólo hay ventanas borrosas
y rapiña y patraña;
en el cuaderno va quedando aquélla lámpara,
—el fuego de cipreses que luego se volvió jardín,
el milagro de la tinta, sobre el vitral del horizonte,
veleros en el puño de la claridad,
bolsillos de ardientes ojos.

Ahora, en el taller del poeta, el oficio de la tinta,
esparce la sábana del tejado,
mientras el barro de la almohada quema los labios,
el balcón del sobresalto,
los andenes y escaleras de la memoria.

Y luego, cuando entra de nuevo a la noche,
también despide las muecas acerbas,
olvida los meses de combate:
nace el poema de las manos;
y, en ese oleaje consumado, el pan compartido,
el panal íntimo del espejo, la piel de la poesía…

Del libro “A MANERA DE POSDATA”, 2011 (Inédito)
© André Cruchaga

lunes, 11 de diciembre de 2017

A TRAVÉS DE LA FINESTRA

Fotografía: PinterestA TRAVÉS DE LA FINESTRA
…bosques de rayos entre el agua nocturna…
Javier Sologuren
No sé quan, per primera vegada, les meues mans tocaren les finestres:
la paraula món sostinguda en els barrets de l’aire,
la pluja de les sabates davall de la meua llengua,
l’ocell vestit de set,
el costum dels ulls damunt de la taula verda del bosc.

—Els rellotges han transcorregut des de llavors. Des de llavors
i per sempre els litorals.
En les enfiladisses,
la porta de la boca, la farina del cel cintrada
en la consciència,
les bigues salades del fosc,
els cementiris amb la història personal dels meus amics.

Porte cremat tot el misteri dels rostolls,
les torxes de la respiració
descendint fins a la llàntia vençuda dels atris.

(M’he perdut en els líquids, en la nit, la pedra, el soroll,
El cuc, la son, en el calendari soluble del son.
Al costat del teu cos es queden absortes les meues costelles:
la boca envellida dels llàtzers,
els forns que guarden les nostres ànimes.)

El temps enredat en les nostres mans ha estat suplicant
i esmunyedís com els noms al coll de la vesprada.
Juguen les baldufes com ocells,
els vagons de les fulles o branques
en la fira estupefacta de les teranyines.

En aquest País de jeroglífics, el cel és un bri convuls,
i la memòria un esdeveniment terrestre d’onomatopeies.
Al País somiem amb ports i campanes etèries:
con harmòniques de sal tremolosa en les nostres boques,
amb Ulisses i llengües de mars remots,
amb formigues menjant-se la nit de la gola,
amb arbres on es passeja l’ansietat com un ull penjat
en les branques de jardins oblidats.

Damunt de la fullaraca galopen els paraigües dels apòstols:
les catacumbes sense els barrets del calze,
les bigues del pa al costat dels captaires que emergeixen diàriament,
les finestres allotjades en la taverna de la ment.

El bosc cresqué en la gàbia de les espases, en les agulles de cap,
cresqué petrificat en l’oblit, (prolix de fotografies)
en el rellotge buit de les mans, (com una plaga colpint-nos)

en la ullera fosca de l’aprenentatge.
(Inestroncables en la seua certesa
fosca.
Cert en els batecs segregats)

No sempre cada dia viscut ha estat compartit:
ací el foc damunt del pit ha construït cicatrius,
—camins torts d’enterramorts, 
guants tronats de llanternes,
udol de llençols des de les caretes, fatiga de vestits,
gossos descendint a les venes,
com el so arrencat de les orquídies:
ens mossega la sang en el vas de les parpelles;
davall dels somnis hi ha arrels congelades,
oïdes fredes de la terra,
ungles en les enclaves de les portes, sense àngels que facen bé
el seu ofici d’enllumenar la boca sense posar cadenats
en el talismà humit on dialoguen les campanes.

A través de la finestra llampeguen els passadissos de la nit:
el fill pròdig arraconat en el seu desert.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

A TRAVÉS DE LA VENTANA
…bosques de rayos entre el agua nocturna…
Javier Sologuren
No sé cuándo, por primera vez, mis manos tocaron las ventanas:
la palabra mundo sostenida en los sombreros del aire,
la lluvia de los zapatos debajo de mi lengua,
el pájaro con traje de sed,
la costumbre de los ojos sobre la mesa verde del bosque.

—Los relojes han transcurrido desde entonces. Desde entonces
y para siempre los litorales.

En las enredaderas,
la puerta de la boca, la harina del cielo cimbrada
en la conciencia,
las vigas saladas de lo oscuro,
los cementerios con la historia personal de mis amigos.
Llevo quemado todo el misterio de los rastrojos,
las antorchas de la respiración
descendiendo hasta la lámpara vencida de los atrios.

(Me he perdido en los líquidos, en la noche, la piedra, el ruido,
el gusano, el sueño, en el calendario soluble del sueño.
Al lado de tu cuerpo se quedan absortas mis costillas:
la boca envejecida de los lázaros,
los hornos que guardan nuestras almas.)

El tiempo enredado en nuestras manos ha sido suplicante
y escurridizo tal los nombres en el cuello de la tarde.
Juegan los trompos como pájaros,
los vagones de las hojas o ramas
en la feria estupefacta de las telarañas.

En este País de jeroglíficos, el cielo es una brizna convulsa,
y la memoria un suceso terrestre de onomatopeyas.
En el País, soñamos con puertos y campanas etéreas:
con armónicas de temblorosa sal en nuestras bocas,
con Ulyses y lenguas de mares remotos,
con hormigas comiéndose la noche de la garganta,
con árboles donde se pasea la ansiedad como un ojo ahorcado
en las ramas de jardines olvidados.

Sobre la hojarasca galopan los paraguas de los apóstoles:
las catacumbas sin los sombreros del cáliz,
las vigas del pan junto a los mendigos que emergen diariamente,
las ventanas alojadas en la taberna de la mente.

El bosque creció en la jaula de las espadas, en los alfileres,
creció petrificado en el olvido, (prolijo de fotografías)
en el reloj vacío de las manos, (tal una llaga golpeándonos)
en la ojera oscura del aprendizaje. (Irrestañable en su certidumbre
oscura. Cierto en los pálpitos segregados)

No siempre cada día vivido ha sido compartido:
aquí el fuego sobre el pecho ha construido cicatrices,
—caminos torcidos de sepultureros,
guantes trasnochados de linternas,
aullido de sábanas desde las máscaras, fatiga de trajes,
perros descendiendo a las venas,
como el sonido arrancado de las orquídeas:
nos muerde la sangre en el vaso de los párpados;
debajo de los sueños hay raíces congeladas,
fríos oídos de la tierra,
uñas en las mochetas de las puertas, sin ángeles que hagan bien
su oficio de alumbrar la boca sin poner candados
en el talismán húmedo donde dialogan las campanas.

A través de la ventana relampaguean los pasillos de la noche:
El hijo pródigo arrinconado en su desierto.

Del libro “TRASTIENDA”, 2011 (Inédito)
© André Cruchaga

lunes, 4 de diciembre de 2017

PALPITACIÓ DE L’INHÒSPIT

Fotografía: Pinterest


PALPITACIÓ DE L’INHÒSPIT
Caminem enmig de somnis esquerps i inhòspits:
els incendis del desastre mosseguen el pit fins al dol.

Sovint són il·legibles les aigües de la demència,
quan la ventada dels batecs és pòstum,
i les voravies es tornen clavells iracunds. Caminants d’ires.

(Alguna cosa em diu que el rellotge té destins rovellats: branques
d’escepticisme atàvic, negacions no necessàriament dialèctiques,
manoll de costures com un oracle incert.)

Alguna cosa em diu que les portes desclaven baldes fúnebres;
i que el País continua sent un anhel a la gola.

En els ascensors estranye el ressò dels cresols:
—el pols agonitza en l’aigua de les llàgrimes,
números cecs pugen el nivell del vertigen,
i la sal cristalitzada en els barrets. I el lament de la sang.

Per cert que l’aridesa no té roba ni ornaments,
excepte l’alé sec
pujant en tricicles les hores difuminades de la fullaraca.

La boca pergué els seus bocins de sobirania en cada sabateria.

L’alè triturà els colors històrics de la mel,
la bonança insomne del fum de ganivets callats,
el bisturí aclaparador en l’aire;
de sobte, mire amb estupor certs beuratges insòlits:
el quadern de la intempèrie sense cap guitarra,
els crims, les estadístiques
dels morts en papers corroïts per la desídia,
els esparadraps en la rosada,
certs monòlegs apocalíptics sobre les voravies
com pneumàtics gastats,
tacats de temps i sopor. D’impossible Paradís.

Un ignora què vindrà després d’aquesta violència galopant:
—qualsevol finestra que s’albire es torna profètica,
qualsevol foscor és millor que aquesta raja d’ocote destenyida
per la sang, (sòrdid esglaó de persianes,
regustos de la foguera que ens mossega fins al moll de l’os.)

En un moment el paisatge adust estarrufa els porus:
pengen en la consciència els fils trencats de les paraules,
el matxet de la injúria,
els caps de setmana sense alambins,
el “campe qui puga” quasibé com a pregària de l’insomni,
de la persiana trencada del tatuatge,
de la sequedat de las parets.

Vivim en l’obsessió més pregona de l’èter:
l’ull desintegrat
ens aguaita amb aqueix galop adust de corb.

A la fi, ni tan sols l’escuma té validesa en el pols
de la llengua, en l’esclat nu de les mancances.

Ni tan sols les tisores, els filats d’aram, els signes zodiacals,
la brea del miratge i la seua navalla de cremades,
els racionalismes a ultrança,
les faules i les paràboles que ens consumeixen en el catecisme.
Ens farta el terror de les evidències
i el parrac dels difunts. I el parenostre en escates.

(A la fi, només ens resta,
—després de senyar-nos entre les mosques—,
seguir la misa d’aquesta palpitació inhòspita com si res no passara,
com si tot anara a l’oblit,
fins i tot l’anèmia i els dogmes.)


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓPALPITACIÓN DE LO INHÓSPITO
Caminamos en medio de huraños e inhóspitos sueños:
los incendios del desastre muerden el pecho hasta el luto.

A menudo son ilegibles las aguas de la demencia,
cuando el ventarrón de los latidos es póstumo,
y las aceras se vuelven claveles iracundos. Caminantes de iras.

(Algo me dice que el reloj tiene destinos oxidados:
Ramas de atávico escepticismo,
negaciones no necesariamente dialécticas,
manojo de costuras como un oráculo incierto.)

Algo me dice que las puertas desclavan aldabas fúnebres;
y que el País sigue siendo un anhelo en la garganta.

En los ascensores extraño el eco de los candiles:
—el pulso agoniza en el agua de las lágrimas,
números ciegos suben el nivel del vértigo,
y la sal cristalizada en los sombreros. Y el lamento de la sangre.

Por cierto que la aridez, no tiene ropa ni ornamentos,
salvo el aliento seco
subiendo en triciclos las horas difuminadas de la hojarasca.

La boca perdió sus trozos de soberanía en cada zapatería.

El aliento trituró los colores históricos de la miel,
la bonanza insomne del humo de callados cuchillos,
el bisturí apabullante en el aire;
de pronto, miro con estupor ciertos brebajes insólitos:
el cuaderno de la intemperie sin ninguna guitarra,
los crímenes, las estadísticas
de los muertos en papeles corroídos por la desidia,
los esparadrapos en el rocío,
ciertos monólogos apocalípticos sobre las aceras
como neumáticos gastados,
manchados de tiempo y sopor. De imposible Paraíso.

Uno ignora qué vendrá después de esta violencia galopante:

—cualquier ventana que se vislumbre se torna profética,
cualquier oscuridad es mejor que esta raja de ocote desteñida
por la sangre, (sórdido peldaño de persianas,
resabios de la hoguera que nos muerde hasta los tuétanos.)

En un momento el paisaje adusto eriza los poros:
cuelgan en la conciencia los hilos rotos de las palabras,
el machete de la injuria,
los fines de semana sin alambiques,
el “sálvese quien pueda” casi como plegaria del insomnio,
de la persiana rota del tatuaje,
de la sequedad de las paredes.

Vivimos en la obsesión más profunda del éter:
el ojo desintegrado
nos acecha con ese galope adusto de cuervo.

Al final, ni siquiera la espuma tiene validez en el pulso
de la lengua, ene destello desnudo de las carencias.

Ni siquiera las tijeras, las alambradas, los signos zodiacales,
la brea del espejismo y su navaja de quemaduras,
los racionalismos a ultranza,
las fábulas y las parábolas que nos consumen en el catecismo.

Nos harta el terror de las evidencias
y el andrajo de los difuntos. Y el padrenuestro en escamas.

(Al final, sólo nos queda,
—después de santiguarnos entre las moscas—,
seguir la misa de esta palpitación inhóspita como si nada pasara,
como si todo fuese al olvido,
incluso la anemia y los dogmas.)

Del libro “TRASTIENDA”, 2011 (Inédito) 120 pp
© André Cruchaga