lunes, 13 de noviembre de 2017

OCELL DE L’ABSÈNCIA

Fotografía: Pinterest


OCELL DE L’ABSÈNCIA
La palabra es el único pájaro
que puede ser igual a su ausencia.
Roberto Juarroz

Per a sostindre els llamps, és indispensable domesticar-los en el coixí dels imants; a més ombres, l’ànima acaba enverinada, la cendra filla dels ossos, espectre caníbal del rèptil que sóc; en els llavis dissidents de les abelles, boques crescudes de la ciutat. Hi ha cresols de calcinacions esparses, candeles de rius sedentaris, portes tancades com els gossos devorats pel fred, estranyes agulles de cap mossegant el silenci, l’ocell de genolls al niu, cavalls estèrils en la gola, al punt de dormisquejar en la manta del cansament, ―ai, aquell bes tremolant en la viscositat dels encaixos, la memòria destrossada per l’oblit, al costat de la cullera febril de l’argent viu. Ai, la foguera d’ocells de l’absència i la seua boca de disturbis ofegats. (Mai no és suficient el temps per a perdre’s en la tendresa, ni l’ardiment per a buidar tots els bordells. El teu sexe en el meu pit alleugera els cabals del sotrac i destrava el cadenat tebi de la finestra per al ministeri que la reclama.) Cada dia té les seues pròpies pors: a l’oïda l’estrèpit de les emanacions, la llet de les sines a dues mans, el llampec en la libèl·lula del desvetllament, parets on creix l’heura dels llavis, el sediment de les vèrtebres, en el dit de la pena mossegant les aigües negres de l’àngel sobtat de l’espill, de l’ona en desordre del colibrí. Per cert que de l’imant penja també la flama del desordre, els noms trencats de la cadira de braços de la soledat, la sang esmicolada dels laments en la feligresia de les ungles de l’anhel; després les llànties primàries de l’instint, amb la seua trinitat mercenària, aquest cor en fugida de trens i finestres, la parpella despullada en les cuixes, els tristos estats de la matèria en terra, fixat a l’ull pervertit de la mort. Diàriament, en la vigília, bufen els vents de la mort, tremolen les retines en la nit endurida, ―tants minuts de crim com espectres d’agenollats, ossos calcinats en la boca, larves increïbles en la respiració de la son; algun dia deixaré de descendir als inferns, riuré de la nit degollada de la podridura, eixiré del galop del soroll com un rostre fora del manicomi de les paraules. Veuré, després de tot, llampecs diferents a l’espetec de pinyolades, llavis com litorals d’escalfred, vocals enfurismades en la meua llengua, tendres de cabdells? ―Un mai no ho sap. Són terribles les senderes quan són devorades per les dents, quan l’obscenitat no té el poder de redempció, ni l’apacible olor de les hortalisses. Un sempre es troba a mercè de camins incerts: abans fórem vents proporcionals al magnetisme de l’ànsia, flor dels ulls del temps més gratificant; ara és com una tortura caminar a lloms dels líquids foscos del cos, la rancúnia convertida en ira, la visió d’un vent quasi maleït…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PÁJARO DE LA AUSENCIA
La palabra es el único pájaro
que puede ser igual a su ausencia.
Roberto Juarroz

Para sostener los relámpagos, es indispensable domesticarlos en la almohada de los imanes; a más sombras, el alma termina envenenada, la ceniza hija de los huesos, espectro caníbal del reptil que soy; en los labios disidentes de las abejas, bocas crecidas de la ciudad. Hay candiles de dispersas calcinaciones, candelas de sedentarios ríos, puertas cerradas como los perros devorados por el frío, extraños alfileres mordiendo el silencio, el pájaro de rodillas en el nido, caballos estériles en la garganta, al punto de dormitar en la cobija del cansancio, ―ay, aquel beso temblando en la viscosidad de los encajes, la memoria destrozada por el olvido, junto a la cuchara febril del azogue. Ay, la fogata de pájaros de la ausencia y su boca de ahogados disturbios. (Nunca es suficiente el tiempo para extraviarse en la ternura, ni el ardimiento para vaciar todos los burdeles. Tu sexo en mi pecho aligera los caudales del estremecimiento y destraba el candado tibio de la ventana para el ministerio que la reclama.) Cada día tiene sus propios miedos: al oído el estrépito de las emanaciones, la leche de los senos a dos manos, el relámpago en la libélula del desvelo, paredes donde crece la yedra de los labios, el sedimento de las vértebras, en el dedo de la pena mordiendo las aguas negras del ángel repentino del espejo, de la ola en desorden del colibrí. Por cierto que del imán cuelga también la llama del desorden, los nombres rotos del sillón de la soledad, la sangre desmenuzada de los lamentos en la feligresía de las uñas del anhelo; luego las lámparas primarias del instinto, con su trinidad mercenaria, este corazón en fuga de trenes y ventanas, el párpado desnudado en los muslos, los tristes estados de la materia en el suelo, pegado al ojo pervertido de la muerte. A diario, en la vigilia, soplan los vientos de la muerte, tiemblan las retinas en la noche endurecida, ―tantos minutos de crimen como espectros de rodillas, huesos calcinados en la boca, increíbles larvas en la respiración del sueño; algún día dejaré de descender a los infiernos, reiré de la noche degollada de la podredumbre, saldré del galope del ruido como un rostro fuera del manicomio de las palabras. ¿Veré, después de todo, relámpagos diferentes al chasquido de errajes, labios como litorales de escalofrío, vocales enfurecidas en mi lengua, tiernas de cogollos? ―Uno nunca lo sabe. Son terribles las veredas cuando son devoradas por los dientes, cuando la obscenidad no tiene el poder de redención, ni el apacible olor de las hortalizas. Uno siempre está a merced de caminos inciertos: antes fuimos vientos proporcionales al magnetismo del ansia, flor de los ojos del tiempo más gratificante; ahora es como una tortura andar a cuestas los líquidos oscuros del cuerpo, el rencor convertido en ira, la visión de un viento casi maldito…
Del libro "Motel", 2012 (Inédito) 170 pp


domingo, 5 de noviembre de 2017

HOSPITALITAT CLANDESTINA

Fotografía: Pinterest


HOSPITALITAT CLANDESTINA
Al temps de collita, la flama ardida de la pell en el llençol, el test d’argila, en el jardí que limita amb la gola, finestres on respira la roca del sobresalt, el prisma diluït en el bosc metàl·lic del llampec. (Davant del pou blanc de les orquídies, l’hamaca de l’alambí al costat dels peixos de la brasa com el poema en l’art de la respiració del tren volant de l’eclipsi, —ai, les cuixes al peu de la muntanya del desig, en el puzle blau de la gruta amb vastos trens, rails a l’alçada de les temples, harmònica de molsa per a l’alé, l’esperma seduït per l’explosió de la destresa, la bretxa del bosc en la boca creuant la ziga-zaga de la llebre.) Fa anys que tot el paisatge nia en la pell; perguí les armadures en la tempesta de la vigília: porte armaris en les costelles; un día podré morir tot calcinat, però resten en la memòria aquestes xifres de fred que combatí en la pedra més adusta, en la cendra somorgollada, ara, dels mimetismes. Sobre la llama clavada en la pell, el foc sedassat cremant l’arc del cel, quasibé un altre hivern travessant el somni, el dia complet jugant al despietat, a l’horitzó amb fons d’espills, refent el menjar nomenat del llampec. Estic, (estem, millor dit), concentrats cap l’interior de la música; mengem el magnànim del sucre, no l’erm fatigat de les lloses; entrem allà, a la crispació de les paraules, al congost de l’alé, i recordem l’esplendor dels senders, l’estació de l’hivern amb les seues nostàlgies, l’illa cedida a la penetració del cos; allà el vent implícit, la pedra alçada, —el nosaltres huracanat de sobte en el murmuri fent bategar tot l’interminable: la ràfega, el vent de l’escriptura, la porta que s’obri, quan el foc creix. Allà, fos el nosaltres, diguem-ho. Només, llavors, la lividesa del ferment, la acumulació de herba-sana, aquell jardí intuït davall dels porus, la respiració de l’esclat, lleugera cendra en el cendrer de la finestra, la fantasia de l’aigua en el somriure, benigna com un fil de cerç al costat de la túnica mar que cobreix el nosaltres. Allà, ambdós: frescos acordions bevent l’huracà de la set, el cercle del suc de l’audàcia, els altres noms nascuts, incessants, en el tambor amuntegat de l’hivern. Al final, una altra flama s’alça en l’estendard del congost, un altre allau convertit en cel: el destí que també està fet d’intempestives robes i d’acumulats vertigens. Somni, tornat de les cremades: és llavors que recupere la meua follia. En el racó duplicat del tòrax, l’inexpressable i múltiple, la segada cambra del Paradís.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

HOSPITALIDAD CLANDESTINA

Al tiempo de la cosecha, la llama ardida de la piel en la sábana, el tiesto de arcilla, en el jardín que linda con la garganta, ventanas donde respira la roca del sobresalto, el prisma diluido en el bosque metálico del relámpago. (Delante del pozo blanco de las orquídeas, la hamaca del alambique junto a los peces de la brasa como el poema en el arte de la respiración del tren volante del eclipse, —ay, los muslos al pie de la montaña del deseo, en el puzzle azul de la gruta con vastos trenes, rieles a la altura de las sienes, armónica de musgo para el aliento, el esperma seducido por las explosión de la destreza, la brecha del bosque en la boca cruzando el zigzag de la liebre.) Hace años que todo el paisaje anida en la piel; perdí las armaduras en la tempestad de la vigilia: llevo armarios en las costillas; un día podré morir completamente calcinado, pero quedan en la memoria esas cifras de frío que combatí en la más adusta piedra, en la ceniza sumergida, ahora, de los mimetismos. Sobre la llama clavada en la piel, el fuego cernido quemando el arco iris, casi otro invierno atravesando el sueño, el día completo jugando a lo despiadado, al horizonte con fondo de espejos, rehaciendo la comida nombrada del relámpago. Estoy, (estamos, mejor dicho), concentrados hacia el interior de la música; comemos lo magnánimo del azúcar, no el páramo fatigado de las losas; entramos allí, a la crispación de las palabras, al desfiladero del aliento, y recordamos el esplendor de los senderos, la estación del invierno con sus nostalgias, la isla cedida a la penetración del cuerpo; allí el viento implícito, la piedra levantada, —el nosotros huracanado de pronto en el murmullo haciendo latir todo lo interminable: la ráfaga, el viento de la escritura, la puerta que se abre, cuando el fuego crece. Allí, derretido el nosotros, digámoslo. Sólo, entonces, la lividez del fermento, la acumulación de hierbabuena, aquel jardín intuido debajo de los poros, la respiración del estallido, ligera ceniza en el cenicero de la ventana, la fantasía del agua en la sonrisa, benigna como un hilo de cierzo junto a la túnica mar que cubre el nosotros. Allí, ambos: frescos acordeones bebiendo el huracán de la sed, el círculo del zumo de la audacia, los otros nombres nacidos, incesantes, en el tambor agolpado del invierno. Al final, otra llama se yergue en el estandarte del desfiladero, otro alud convertido en cielo: el destino que también está hecho de intempestivas ropas y de acumulados vértigos. Sueño, vuelto de las quemaduras: es entonces cuando recupero mi locura. En el rincón duplicado del tórax, lo inexpresable y múltiple, la segada habitación del Paraíso.
del libro “MOTEL”, 2012 (Inédito) 170 pp

domingo, 15 de octubre de 2017

ALTA NIT

Imagen cogida de Pinterest


ALTA NIT
Sent el parallamps en el xuclamonedes del ronc a altes hores on la nit inequívocament es va convertint en llàtzer, en aquest altre món, dens, de les cavitats. És el miratge dels jardins o el volum petri dels punts cardinals? És d’alguna manera el presagi de la broma, o senzillament l’ombra descalça de les catacumbes? Sempre aní errant enmig de la ràfega, assenyalat per la mà del botxí, lliurat al tràngol de l’alé. Cada nit, la nit pereix en les meues ferides. Sagna la foscor la seua sang de tinta, tots els sembrats furiosos en l’ànima, les màscares dels barrets que suren en la dentadura del flaire de la cendra, la tinta monòtona dels bisturís, el foc pòstum de l’ocell que paga la renda amb el tabac d’acer dels mussols. Sempre, invisibles, es desplacen les pipes blaves dels telers fins fer del galop un deliri de butxaques allargades. A la vora del temps, les estampilles geomètriques de la ciutat, la ciutat en les persianes pòstumes de les palpebres, l’orfebreria nocturna dels sons fent del coixí un túnel d’hipotenuses cegues, pendents relliscoses de les voravies, el fugaç viatge dels trens en la memòria: allà l’anfiteatre reiterat de les ombres. La meua pròpia ombra. L’alta nit crepitant en el monyó de la llum amb aquests salms devastadors en la gola. Alguna cosa es va tancant en els contorns del cos: l’espera només té sentit quan es vol omplir buits o desxifrar alguna endevinalla. Entre una paret i una altra, el paller i el teló de fons de l’oblit. Posa les teues mans al voltant del meu pit ombrívol. Fes de mi l’última embriaguesa desperta. Avui és sempre en el record. El temps s’encarrega d’omplir-nos de paraules estranyes i de rampes i de somriures mutilats. Desenfunda els teus confins per a la meua boca. Mor en mi com felí en zel. Mor en el meu deliri de blues insondable. Mor, inassaciable, en el meu cor acostumat a la nuesa. Fes en l’alta nit un incendi de joioses atrocitats.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ALTA NOCHE
Oigo el pararrayos en el tragamonedas del ronquido a altas horas donde la noche inequívocamente se va convirtiendo en Lázaro, en ese otro mundo, denso, de las cavidades. ¿Es el espejismo de los jardines o el volumen pétreo de los puntos cardinales? ¿Es de alguna manera el presagio de la bruma, o sencillamente la sombra descalza de las catacumbas? Siempre anduve errante en medio de la ráfaga, señalado por la mano del verdugo, entregado al trance del aliento. Cada noche, la noche perece en mis heridas. Sangra la oscuridad su sangre de tinta, todos los sembradíos furiosos en el alma, las máscaras de los sombreros que flotan en la dentadura del sahumerio de la ceniza, la tinta monocorde de los bisturíes, el fuego póstumo del pájaro que paga la renta con el tabaco de acero de los búhos. Siempre, invisibles, se desplazan las pipas azules de los telares hasta hacer del galope un delirio de alargados bolsillos. A la vera del tiempo, las estampillas geométricas de la ciudad, la ciudad en las persianas póstumas de los párpados, la orfebrería nocturna de los sonidos haciendo de la almohada un túnel de ciegas hipotenusas, resbaladizas pendientes de las aceras, el fugaz viaje de los trenes en la memoria: allí el anfiteatro reiterado de las sombras. Mi propia sombra. La alta noche crepitando en el muñón de la luz con esos salmos devastadores en la garganta. Algo se va cerrando en los contornos del cuerpo: la espera sólo tiene sentido cuando se quieren llenar vacíos o descifrar algún acertijo. Entre una pared y otra, el pajar y el telón de fondo del olvido. Pon tus manos alrededor de mi pecho sombrío. Haz de mí la última embriaguez despierta. Hoy es siempre en el recuerdo. El tiempo se encarga de llenarnos de palabras extrañas y de calambres y de sonrisas mutiladas. Desenfunda tus confines para mi boca. Muérete en mí como felino en celo. Muérete en mi delirio de blues insondable. Muérete, insaciable, en mi corazón habituado a la desnudez. Haz en la alta noche un incendio de gozosas atrocidades.

sábado, 14 de octubre de 2017

DESTÍ DE LA PELL

Imagen cogida de Pinterest


DESTÍ DE LA PELL
En el paper, l’estrèpit de la cortina dels porus subjecta a la tinta de les ombres. Cap on va el pètal caigut en la pell, baixant com un teuladí groc de l’arbre dels sentits, en els dies de la setmana quan encara restem agafats de les finestres, de les paraules bifurcades en les branques del vent? — Anem, potser, darrere de certs jardins de sucre; anem recollint el traginar dels ulls, des dels sostres alts de la consciència fins al full de paper que rep, per cert, els estranys fragments de l’insomni. Tenim cap destí? Què dirà l’oracle, els buscadors impossibles del nou psicoanàlisi, el vell Laios amb un cor de cavalls? —Sempre vaig saber que els neguits em durien a certa estampida, però també a certa nàusea, a dies de pans anhelats; i, és clar, no és per a menys, què puc oferir després de les meues paraules. Potser peixos en la foguera incessant del meu silenci, o aquest caminar de rajoles perverses, darreres taules de vaques magres? A aquest destí a prova d’intempèries, li afegesc els alambins escampats del celler, potser perquè en el sutge i les teranyines escric les meues pròpies postil·les. (Sobre el llom dels claus, lector empedreït dels imaginaris: en el blues dels ocells, l’atzar, deixeble de les meues perplexitats, espill penjat dels ràfecs de la memòria.) En algun lloc la sospita vessa els seus propis líquids. Cada paraula penja el meu cor vençut. Amb tot, sóc pacient en la meua lenta orfandat. Sé que el destí mai no pot ser camí, llevat que siga el teu cos repartit entre les meues mans, el somni que esborre uns altres somnis, la nuesa primera que em mira i es dilueix en la meua boca. Et necessite despietada al frec del meu pit. No detingues aquesta demència, ni la llibertat per a circumcidar la història de la pluja, ni la joventut que lletreja l’entranya.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

DESTINO DE LA PIEL
En el papel, el estrépito de la cortina de los poros sujeta a la tinta de las sombras. ¿Hacia dónde va el pétalo caído en la piel, bajando como un gorrión amarillo del árbol de los sentidos, en los días de la semana cuando aún permanecemos agarrados de las ventanas, de las palabras bifurcadas en las ramas del viento? —Vamos, seguramente, tras ciertos jardines de azúcar; vamos recogiendo el trajinar de los ojos, desde los techos altos de la conciencia hasta la hoja de papel que recibe, por cierto, los extraños fragmentos del insomnio. ¿Tenemos algún destino? ¿Qué dirá el oráculo, los buscadores imposibles del nuevo psicoanálisis, el viejo Layo con un coro de caballos? —Siempre supe que los desasosiegos, me llevarían a cierta estampida, pero también a cierta náusea, a días de ansiados panes; y claro, no es para menos, qué puedo ofrecer después de mis palabras. ¿Acaso peces en la hoguera incesante de mi silencio, o este andar de aviesas baldosas, postreras mesas de vacas flacas? A este destino a prueba de intemperies, le sumo los alambiques desparramados del tabanco, acaso porque en el hollín y las telarañas, escribo mis propias apostillas. (Sobre el lomo de los clavos, lector empedernido de los imaginarios: en el blues de los pájaros, el azar, discípulo de mis perplejidades, espejo colgado de los aleros de la memoria.) En algún lugar la sospecha derrama sus propios líquidos. Cada palabra ahorca mi corazón vencido. Con todo, soy paciente en mi lenta orfandad. Sé que el destino jamás puede ser camino, a menos que sea tu cuerpo repartido entre mis manos, el sueño que borre otros sueños, la desnudez primera que me mira y se diluye en mi boca. Te necesito despiadada al roce con mi pecho. No detengas esta demencia, ni la libertad para circuncidar la historia de la lluvia, ni la juventud que deletrea la entraña.

viernes, 6 de octubre de 2017

VOL PROSCRIT

Imagen cogida de Pinterest

VOL PROSCRIT
Hi ha vols que no s’han de fer: massa rostres en les ulleres del buit, massa temps per al vinagre dels martells. En cada cantó del planeta, la vida enrarida de la respiració. Augmenten els llençols, l’abecedari eqüestre dels mamífers, els monòlegs en el llumí dels albergs, el tropell del teatre de les cuques de llum, el sobtisme gris anterior a les ombres denses de la brutícia en la història dels oposats: esborrem el paisatge per tal com el depilem amb el querosé de la saliva, acomiadem trens en llesques de cols cabdellades, amarrem la incertesa en els lavatoris de la tinta. Tant de gastar les nostres oïdes en el safareig sufocat de les entranyes. La nit travessa els putams de l’espill, el cancell pudent de la somnolència, els calcetins amb la demència de les flexions verbals, la circularitat escumosa del sexe en el cistellet de morrot de les ondulacions. Sempre l’ànsia en les ensopegades del forcó on pengem l’escriptura del xiulit, la missa del gall que destil·la l’encens de la volença; a l’uníson, arrosseguem el monyó de la tinta cap al rumb del sutge. Comptem els dies darrere del barrot de les ombres, —les nostres ombres revelades, és clar, en les fotografies cremades de la consciència. Tanmateix, a l’altre costat de la cicatriu, plou com un allotjament desmemoriat: plou de manera immòbil com una porta clavada a l’entrecella; plou com els gossos engabiats que lladren un crepuscle funerari; plou, mentre que el sexe es perd en la sang disseminada de la lluna. Plou, malgrat tot. Dins de la fondalada de la pols, el vol proscrit del vent en les meues illades.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


VUELO PROSCRITO
Hay vuelos que no deben hacerse: demasiados rostros en los anteojos del vacío, demasiado tiempo para el vinagre de los martillos. En cada esquina del planeta, la vida enrarecida de la respiración. Cunden las sábanas, el abecedario ecuestre de los mamíferos, los monólogos en el fósforo de los albergues, el tropel del teatro de las luciérnagas, el repentismo gris anterior a las sombras densas de la mugre en la historia de los opuestos: borramos el paisaje a fuerza de depilarlo con el kerosene de la saliva, despedimos trenes en rebanadas de repollos, amarramos la incertidumbre en los lavatorios de la tinta. Tanto gastar nuestros oídos en la alberca sofocada de las entrañas. La noche atraviesa los puteríos del espejo, el cancel maloliente de la somnolencia, los calcetines con la demencia de las flexiones verbales, la circularidad espumosa del sexo en el guacalito de morro de las ondulaciones. Siempre el ansia en los traspiés del horcón donde colgamos la escritura del silbido, la misa del gallo que destila el incienso de la querencia; al unísono, arrastramos el muñón de la tinta hacia el rumbo del hollín. Contamos los días detrás del barrote de las sombras, —nuestras sombras desveladas, claro, en las fotografías quemadas de la conciencia. Sin embargo, al otro lado de la cicatriz, llueve como un hospedaje desmemoriado: llueve de manera inmóvil como una puerta clavada en el entrecejo; llueve como los perros enjaulados que le ladran a un crepúsculo funerario; llueve, mientras el sexo se pierde en la sangre diseminada de la luna. Llueve, pese a todo. Dentro de la hondonada del polvo, el vuelo proscrito del viento en mis ijares.
Barataria, 2012

Del libro “MOTEL”, (Inédito)

lunes, 25 de septiembre de 2017

INFINITUD DEL FOC

Imagen cogida de Pinterest


INFINITUD DEL FOC
A l’ull que desclava el foc els detalls irremeiables de la infinitud: aquestes altres determinacions que no caben en el badall ni en les estacions del tinter ni en el bosc que acumulen les ulleres sempre hi ha alguna cosa més enllà de l’angoixa de la mort i la seua bellesa de constel·lacions fatigada de tants rostres i noms arrange les meues gambades fins que abaste un estat d’aplom tot té el biaix àdhuc el degoteig del sexe somort els tovallons roncs de la taula l’acabussament de la remullada en dejú el ferment que s’acreix davall de les flassades després un vol retrocedir davant de l’estrany del temps que oprimeix a cel ras després no sé les taules de la fe i aquesta vocació anímica de l’agnosticisme i la facultat del fil que frega ungles i galop ací on llig els llenys del sacrifici i la cendra frunzida dels ocells derruïts i l’escuma inusitada de l’ebrietat i el risc a les embastades de la foscor ningú per cert no inventaria totes les morts que ha patit junt amb el martiri cremat dels jardins davant dels trossets de tristesa repasse cadascuna de les estampetes i postals el flaix encara mullat de les paraules i el seu destí: mai no hi hagué tutelatge llevat de la pols i els genolls degastats i la boca seca en el fons de l’aigua —passa que sempre he d’ascendir enllà de la ràfega humida del fum i obrir els quatre costats de la immolació o relliscar en la meua pròpia escopidora després callar les pèrdues de la resignació cremar les espines dels punts cardinals arraulir-me on ningú no em mire traure-li la cara a l’estranyesa del fugaç (per descomptat que mai no és fàcil entendre la tendresa ni reprendre urgentment tots els ensenyaments dels mugrons acomiadar l’hivern asprament deixar de recordar l’ocellet de la primavera o deixar de llavar els roncs de la desmemòria el cert és que arribem a la vora del forat de l’alteritat ara es repeteix la sal en la gola la sal que mai no deixà de ser a la ferida jure que encara sent la llengua atrapada en l’expectació en la finestra maldestra de la boira) qualsevol pot desdir-me en acabant de tot: escriure és només una excusa per a minvar l’abandonament tot és estrany al cap i a la fi quan la pluja ha passat: les mosques en la ferida les arrugues que es pleguen en la gola i fins i tot els morts a la gatzoneta damunt de la gespa la soledat ens bada l’angoixa i arrossega el brou de l’esbufec i cava en el no-res fins a obrir els gemecs de la nit ara només em resta cremar les hèrnies de la torbació i recollir els resquills del teu sexe i gaudir l’arbitrarietat de la disfressa amb totes les mans suïcides del foc ja finit fer-li pessigolles a l’alba i emmudir d’eruga davall dels arrels dels xiprers…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

INFINITUD DEL FUEGO
En el ojo que desclava el fuego los pormenores irremediables de la infinitud: esas otras determinaciones que no caben en el bostezo ni en las estaciones del tintero ni en el bosque que acumulan las ojeras siempre hay algo más allá de la angustia de la muerte y su belleza de constelaciones fatigado de tantos rostros y nombres reacomodo mis zancadas hasta alcanzar un estado de aplomo todo tiene sesgo aun el goteo del sexo mortecino las servilletas roncas de la mesa el enviste del remojón en ayunas el fermento que se acrecienta debajo de las cobijas después uno quiere retroceder ante lo extraño del tiempo que oprime a cielorraso después no sé las tablas de la fe y esta vocación anímica del agnosticismo y la facultad del filo que roza uñas y galope ahí donde leo los leños del sacrificio y la ceniza fruncida de los pájaros derruidos y la espuma inusitada de la ebriedad y el riesgo a los hilvanes de la oscuridad nadie por cierto inventarea todas las muertes que ha padecido junto con el martirio quemado de los jardines frente a los pedacitos de tristeza repaso cada una de las estampillas y postales el destello aun mojado de las palabras y su destino: nunca hubo tutelaje salvo el polvo y las rodillas degastadas y la boca seca en el fondo del agua —ocurre que siempre debo descender más allá de húmeda ráfaga del humo y abrir los cuatro costados de la inmolación o resbalar en mi propia escupidera luego callar los extravíos de la resignación quemar las espinas de los puntos cardinales acurrucarme donde nadie me mire quitarle el rostro a la extrañeza de lo fugaz (por supuesto que nunca es fácil entender la ternura ni retomar con urgencia todas las enseñanzas de los pezones despedir al invierno con asperezas dejar de recordar el pajarillo de la primavera o dejar de lavar los ronquidos de la desmemoria lo cierto es que llegamos al borde del agujero de la otredad ahora se repite la sal en la garganta la sal que nunca dejó de estar en la herida juro que todavía siento la lengua atrapada en la expectación en la torpe ventana de la niebla) cualquiera puede desdecirme después de todo: escribir sólo es una excusa para atenuar el abandono todo es extraño después de todo cuando la lluvia ha pasado: las moscas en la herida las arrugas que se pliegan en la garganta y hasta los muertos en cuclillas sobre el césped la soledad nos quiebra la angustia y arrastra el caldo del resoplido y cava en la nada hasta abrir los gemidos de la noche ahora solo me queda quemar las hernias de la turbación y recoger las esquirlas de tu sexo y gozar la arbitrariedad del disfraz con todas las manos suicidas del fuego ya fenecido hacerle cosquillas al alba y enmudecer de oruga debajo de las raíces de los cipreses…
Barataria, 2017

domingo, 10 de septiembre de 2017

OBSCENITAT DE LA MEMÒRIA

Pintura de Liubov Popova, 
cogida de Pinterest

OBSCENITAT DE LA MEMÒRIA
Torne a aquesta set hostil de les meues infàncies mentre m’afone en la panna de les setmanes en la tremolor dels nus descarnats de les sogues en les ejaculacions sordes i emmordassades del gos de l’alteritat de les criatures que no es troben a la nit i es perden en la fulla d’obvietat dels sarcòfags i es descarnen en les xanques caníbals de la nostàlgia sense que s’escolten els gemecs de les paraules i la fatiga de les ribes del país i el cimbell fondo de les seduccions a deshora (les infàncies i el seu rostre de recança alguns ocells morts desacostumant-se de la fúria groguenca de la nit les infàncies i els seus morts primerencs les infàncies rares i insostenibles) —sempre suposí que estimar-te amb paraules era d’allò més fàcil però les paraules són insuficients en un rostre incontable allò em feia levitar damunt del full de paper desordenat en la meua saliva enfollien les ejaculacions al costat de la ferida agonitzant de la desmesura al·ludida en alguns carrers els crits sords dels morts i les escarpades distàncies de l’alé en el precipici del niu una queixa com litoral a punt de ser només una ganyota en la tempesta dansen les crosses de l’alfabet mentre que s’arquegen els ossos del murmuri: de vegades és vast d’esquenes l’arc del cel o el gruix de les ombres que arriben a les pupil·les les aigües insomnes de la misericòrdia la molsa vertical de les viscositats el peix ossi líquid que s’encrespa davall de les flassades del son només em resta el clau de les pors i el cap fervorós de l’all inclinat fins a tocar terra en l’esglai de la respiració a comptagotes s’ennuvola la Gràcia fins esdevindre tragèdia (clar açò és el residu de tants colps) pesen els desassossecs tot i que siguen flàccids de tant caminar pesa la carn ancorada en el record pesen els arguments i els múltiples rampells quan sagna el passat amb els seus caminets de lluna derruïda —en algun lloc em perd en les branques de fum circumdant descendesc a poc a poc a l’olor de la nit: són agres els llampecs i hirsuts els vagons d’agonia de les meues fotografies són indicibles els voltants en què emmudesc d’immundícia: en acabant pense en les sabates de la infància i el seu oblit errant també en el raconet trencat de tots els noms filials (en cada carrer la penombra i la seua careta)…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
OBSCENIDAD DE LA MEMORIA
Vuelvo a esa sed hostil de mis infancias mientras me hundo en el témpano de las semanas en el temblor de los nudos descarnados de los mecates en las sordas y amordazadas eyaculaciones del perro de la otredad de las criaturas que no se encuentran en la noche y se pierden en la hoja de obviedad de los sarcófagos y se descarnan en las zanjas caníbales de la nostalgia sin que se escuchen los gemidos de las palabras y la fatiga de las orillas del país y el señuelo hondo de las seducciones a deshora (las infancias y su rostro de pesadumbre algunos pájaros muertos desacostumbrándose de la furia amarillenta de la noche las infancias y sus tempranos muertos las infancias raras e insostenibles) —siempre supuse que amarte con palabras era de lo más fácil pero las palabras son insuficientes en un rostro incontable aquello me hacía levitar sobre la hoja de papel desordenada en mi saliva enloquecían las eyaculaciones al lado de la herida agonizante de la desmesura aludida en lagunas calles los gritos sordos de los muertos y las escarpadas distancias del aliento en el precipicio del nido una queja como litoral a punto de ser sólo una mueca en la tempestad danzan las muletas del alfabeto mientras se arquen los huesos del murmullo: a veces es vasto de espaldas el arcoíris o el grosor de las sombras que llegan a las pupilas las aguas insomnes de la misericordia el musgo vertical de las viscosidades el pez óseo líquido que se encrespa debajo de las cobijas del sueño únicamente me queda el clavo de los miedos y la cabeza fervorosa del ajo inclinado hasta tocar tierra en el pasmo de la respiración a cuentagotas se nubla la Gracia hasta convertirse en tragedia (claro esto es el residuo de tantos golpes) pesan los desasosiegos aunque estén flácidos de tanto andar pesa la carne anclada en el recuerdo pesan los argumentos y los múltiples arrebatos cuando sangra el pasado con sus caminitos de luna derruida —en algún lugar me pierdo en las ramas de humo circundante desciendo con lentitud al olor de la noche: son agrios los relámpagos e hirsutos los vagones de agonía de mis fotografías son indecibles los alrededores en los que enmudezco de inmundicia: luego pienso en los zapatos de la infancia y su errante olvido también en el rinconcito roto de todos los nombres filiales (en cada calle la penumbra y su antifaz)…

Barataria, 2017


miércoles, 6 de septiembre de 2017

AVIDESA

Pintura de Zdzislaw Beksinski, cogida de Pinterest.

AVIDESA
En aquest tràngol de vísceres fosques el xiulit dels ulls en la seua emboscada perenne: cap extravagància no m’és aliena ni els invisibles quadrons del sanglot ni els buits que deixen els analgèsics ni les fotografies amargues del desencís tot encaixa en les ombres: l’impúdic i els colps de set que no saben de reminiscències ni de la ressaca que em deixa l’embriaguesa de les teues cuixes ¿Qui coneix aquests forats negres del temps la meua feble memòria de peixos la brutícia acumulada en els hospitals i els anys bixestos? En la llengua del parrac de les voltes aquesta pruïja de l’eufòria en la pell ¿te’n recordes? —em dius— ¿cóm és el darrer infern dels amants els remolins de culpes que s’arremolinen com la fullaraca? (no ho recorde) i tanmateix hi ha una canilla de tristesa en el meu tòrax un núvol de minuts que mai no perdonen unes paraules sense mesura: el cert és que ens sobren fèretres a l’hora d’inventariar les ulleres insubmergibles del trànsit (també en el coixí moren els somnis mor el cor davant del punyal malèvol dels monstres que procrea el somnambulisme mor la mar sense bragues dels miralls la mar amb dents premuts udolen totes les lluernes traïdes) en la febre del país em venen també les moradures que em deixen els carrers i les voravies aquest món sempre fosc i fugitiu dels muiracs aquest ventre de fúries a l’hora del ros —ignore si he d’oblidar totes les certeses aquelles depravacions de l’ofegament i la flaire a rent de les campànules l’animalet de la pau i el seu espill trencat (tota aquesta dolor moradenca m’ofega) i mentre goteja la boca els seus fluids putrefactes quasi mosseguem columnes de fang i granit qualsevol ferida perllonga la sinuositat de la memòria i s’hi avé una rosa d’ossades com els dubtes que ens deixa el fem: al final la nuesa té parentesc amb certes decapitacions amb el pap corromput dels rossinyols o amb aquell circ macabre dels equívocs —de tota manera sempre serem pols i fins i tot nit sense pronòstic (supose que ho comprens) boques adscrites al fred i la mort: l’acritud de l’horitzó només ens ha donat flassades calcinades i una ferocitat de pols capaç de posar fi a les paraules…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

AVIDEZ
En ese trance de vísceras oscuras el silbo de los ojos en su emboscada perenne: ninguna extravagancia me es ajena ni los invisibles cuartones del sollozo ni los vacíos que dejan los analgésicos ni las fotografías amargas del desencanto todo cabe en las sombras: lo impúdico y los golpes de sed que no saben de reminiscencias ni de la resaca que me deja la embriaguez de tus muslos ¿Quién conoce esos agujeros negros del tiempo mi débil memoria de peces la suciedad acumulada en los hospitales y los años bisiestos? En la lengua del harapo de las bóvedas esa comezón de la euforia en la piel ¿recuerdas? —me dices— ¿cómo es el infierno postrero de los amantes los remolinos de culpas que se arremolinan como la hojarasca? (no lo recuerdo) y sin embargo hay una jauría de tristeza en mi tórax una nube de minutos que nunca perdonan unas palabras sin mesura: lo cierto es que nos sobran féretros a la hora de inventariar las ojeras insumergibles del tránsito (también en la almohada mueren los sueños muere el corazón frente al puñal avieso de los monstruos que procrea el sonambulismo muere el mar sin bragas de los espejismos el mar con dientes apretados aúllan todas las luciérnagas traicionadas) en la fiebre del país me vienen también los moretones que me dejan las calles y las aceras ese mundo siempre oscuro y fugitivo de los murciélagos ese vientre de furias a la hora del rocío —ignoro si debo olvidar todas las certidumbres aquellas depravaciones del ahogo y el aroma a levadura de las campánulas el animalito de la paz y su espejo roto (todo este dolor cárdeno me ahoga) y mientras gotea la boca sus fluidos putrefactos casi mordemos columnas de talpetate y granito cualquier herida prolonga la sinuosidad de la memoria y a ello se aviene una rosa de osamentas como las dudas que nos deja el estiércol: al final la desnudez tiene parentesco con ciertas decapitaciones con el buche corrompido de los ruiseñores o con aquel circo macabro de los equívocos —de todas formas siempre seremos polvo y hasta noche impredecible (supongo que lo comprendes) bocas adscritas al frío y la muerte: la acritud del horizonte sólo nos ha dado cobijas calcinadas y una ferocidad de polvo capaz de ponerle fin a las palabras…
Barataria, 2017

domingo, 3 de septiembre de 2017

FUM GRIS

Imagen cogida del facebook de Pere Bessó

FUM GRIS
Ja sense els incendis ens queda el museu de la gola per a entendre les distintes tempestes de l’aleteig els insomnis subterranis sense les dreceres quotidianes potser res no hi ha en els ràfecs de dècades de forats: tampoc no hi ha faules darrere de la nostàlgia si de cas el fum prolix de l’inabastable aquest altre viure culpable de les monedes fins al punt de pervertir els genolls — mai no hi hagué certesa en cada boca que creixia cada cos es cremava en la sendera de la discòrdia (fou sempre com una presó de paraules amargues) sempre hi era la proximitat inexacta l’embolcall dels bafs i alguns desvaris propis de la infàmia (mai no aguaití el subsòl del martiri ni aquests traus encarnats del crit ni la tempesta de granit en petites dosis) un sempre és a mercè de les ombres als esquinçalls de l’alé i a les rajoles de certs imaginaris sovint hi ha un complot d’ulls o de respiracions repugnants que impideixen la transparència de les finestres en aquestes hores només el ganivet de l’angoixa i les seues possibilitats de crit a la vista s’allunya com el tropell del vent no queda cap fotografia del real llevat del cos dolent de desigs l’irreal que s’emporta la glopada de fum que ix de la boca els colors anul·lats de les setmanes el rellotge obligat a sospirar dins del meu somni (les pors i la vigília són sempre a l’ordre del dia) —un no inventa els límits ni la pal·lidesa d’una llàgrima famolenca ni un ocell sense ales tan certs com els sotracs del subconscient o el rerefons de les aigües servides del mal humor: tot queda en promesa després de veure les burilles dels somnis llavors quan les palpebres es cansen d’aquest món ferotge del país quan el prisma del cerç ha acumulat foscors i la roba obri mons putrefactes i estranyes interioritats pense en l’arbre sense fulles dels morts: no hi ha cap gramàtica per a escriure tot el fàstic ni l’irreal que acostumen a tindre certes vivències creix la nosa en els orificis del foc: tot enfolleix en la febre de la gola en els mingitoris mai no manca aquesta musiqueta insidiosa que només s’apaga quan acaba la vida (veig l’empremta del temps en l’espill)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

HUMO GRIS
Ya sin los incendios nos queda el museo de la garganta para entender las distintas tormentas del aleteo los insomnios subterráneos sin los atajos cotidianos quizás nada exista en los aleros de décadas de agujeros: tampoco hay fábulas detrás de la nostalgia si acaso el humo prolijo de lo inasible ese otro vivir culpable de las monedas hasta el punto de pervertir las rodillas —nunca hubo certidumbre en cada boca que crecía cada cuerpo se fue quemando en el sendero de la discordia (fue siempre como una cárcel de amargas palabras) siempre estaba ahí la cercanía inexacta la envoltura de los vahos y algunos desvaríos propios de la infamia (nunca avizoré el subsuelo del martirio ni esos ojales encarnados del grito ni la tormenta de granito en pequeñas dosis) uno siempre está a merced de las sombras a las rasgaduras del aliento y a las baldosas de ciertos imaginarios a menudo hay un complot de ojos o de respiraciones repugnantes que impiden la transparencia de las ventanas a estas horas sólo el cuchillo de la angustia y sus posibilidades de grito a la vista se aleja como el tropel del viento no queda ninguna fotografía de lo real salvo el cuerpo doliente de deseos lo irreal que lleva consigo la bocanada de humo que sale de la boca los colores anulados de las semanas el reloj obligado a suspirar dentro de mi sueño (los miedos y la vigilia siempre están a la orden del día) —uno no inventa los límites ni la palidez de una lágrima hambrienta ni un pájaro sin alas tan ciertos como los estremecimientos del subconsciente o el trasfondo de las aguas servidas del malhumor: todo queda en promesa tras ver las colillas de los sueños justo cuando los párpados se cansan de ese mundillo fiero del país cuando el prisma del cierzo ha acumulado oscuridades y la ropa abre mundos putrefactos y extrañas interioridades pienso en el árbol sin hojas de los muertos: no existe una gramática para escribir todo el hastío ni lo irreal que suelen tener ciertas vivencias crecen los ascos en los orificios del fuego: todo enloquece en la fiebre de la garganta en los mingitorios nunca falta esa musiquita insidiosa que sólo se apaga cuando acaba la vida (veo la huella del tiempo en el espejo)
Barataria, 2017

martes, 29 de agosto de 2017

ULL SOLUBLE

Pintura de Joan Miró

ULL SOLUBLE
En aquest ull soluble dels objectes que cauen al buit aquelles arqueologies dels somniso les consonants amples de la memòria: m’oblide dels sarcòfags i de les demències cegues destintades que pul·lulen al voltant és per buscar un cofre subterrani i guardar-hi tot el dol que se’ns dóna a mans plenes les diademes moribundes dels cabells les proclames perpètues de la nuesa sacsejar la femta de la tristor o exhumar tots els missatges subliminals de la rosa d’aquest confí que forada la tendresa (orb el fred fa la seua tasca menyspreable) em lliure als molls morts de l’entrecella damunt del paisatge en l’abastracció de les pol·lucions és cruel la punta d’ungla que atrapa la misèria és cruel el descens als claveguerons de la floridura sobreviure a tant de dia implacable entre ombres suïcides i cementeris sense rostre i sense ales és cruel el semen esbargit reptant sobre l’imminent la navalla d’afaitar embolicada en una mortalla em desespera l’aigua de fum dels ocells em fa mal la dent penjant de la fam em fa mal el fred del país en els matins i les nits em fa mal l’increment de les portes tancades i els braços inermes —de vegades només vull oblidar-me dels meus records i de la llengua pronunciada en la teua cremada en l’ebrietat de mel del teu tròpic en tots aquests dimonis que arruixen de guitarra els teus pits en cada flama dels sons el teler i la seua dissonància d’arbre caduc la sang i els subjectes anònims que l’habiten sempre estic despert davant de la crueltat: de vegades és només una línia pàl·lida vinguda als meus ulls des del llindar un desastre de finestres una branca estèril del nostre temps o només un sobresalt de rellotges rebregats o només el llibre revelat de la mort amarg en el porus de taüts sempre hi ha minuts incerts durant l’esclat del sexe: embriaga l’udol dels vòmits mentre s’anul·la l’espill de l’angoixa després de tot el descobriment de la nit em resten els peixos de llum en el forat del tòrax em resta l’evidència del tall i les seues ferides colèriques (tot acaba sent memòria envellida i fil d’ulleres arrossegat pel fragor de les ninetes: davant de cada dia la innocència acaba sent només aquesta noció del que un ha perdut)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


OJO SOLUBLE
En este ojo soluble de los objetos que caen al vacío aquellas arqueologías de los sueños o las consonantes anchas de la memoria: me olvido de los sarcófagos y de las demencias ciegas desteñidas que pululan alrededor es para buscar un cofre subterráneo y guardar ahí todo el luto que se nos da a manos llenas las diademas moribundas de los cabellos las proclamas perpetuas de la desnudez sacudir las heces de la tristeza o exhumar todos los mensajes subliminales de la rosa de ese confín que horada la ternura (ciego el frío hace su labor despreciable) me rindo en los muelles muertos del entrecejo sobre el paisaje en el ensimismamiento de las poluciones es cruel el pedazo de uña que atrapa la miseria es cruel el descenso a los resumideros del moho sobrevivir a tanto día implacable entre sombras suicidas y cementerios sin rostro y sin alas es cruel el semen disperso reptando sobre lo inminente la navaja de afeitar envuelta en una mortaja me desespera el agua de humo de los pájaros me duele el diente colgado del hambre me duele el frío del país en las mañanas y las noches me duele el incremento de las puertas cerradas y los brazos inermes —a veces sólo quiero olvidarme de mis recuerdos y de la lengua pronunciada en tu quemadura en la embriaguez de miel de tu trópico en todos esos demonios que rocían de guitarra tus senos en cada flama de los sonidos el telar y su disonancia de árbol caduco la sangre y los sujetos anónimos que la habitan siempre estoy despierto frente a la crueldad: a veces es sólo una línea pálida venida a mis ojos desde el umbral un desastre de ventanas una rama estéril de nuestro tiempo o sólo un sobresalto de estrujados relojes o sólo el libro desvelado de la muerte amargo en el poro de ataúdes siempre hay minutos inciertos durante el estallido del sexo: embriaga el alarido de los vómitos mientras se anula el espejo de la angustia después de todo el descubrimiento de la noche me quedan los peces de luz en el agujero del tórax me queda la evidencia del filo y sus coléricas heridas (todo acaba siendo envejecida memoria e hilo de ojeras arrastrado por el fragor de las pupilas: ante cada día la inocencia acaba siendo sólo esa noción de lo que uno ha perdido)
Barataria, 2017

lunes, 28 de agosto de 2017

FISSURES DEL SOMNI

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

FISSURES DEL SOMNI
La memòria es fa impostergable en aquests temps en què tot se’ns vol vendre en capsetes de fantasia només és qüestió d’aprendre a llegir els quatre costats del que no es diu (algunes vegades només volem destruir la pròpia història i parlem arran dels hospitals com per a enfollir davant de l’espill ens veiem dissemblants però som adoradors de cementeris volem fer mòmia a l’eufòria i concert plaenter el soroll històric) les teories polítiques ens enlluernen és cert, però no són somnis vertaders al capdavall algú descobreix la veritat encara que siga massa tard: hi ha mostradors que només poden ser per a turistes com les tantes primaveres que han acabat en despullament —en moltes palpebres el desvetlament del temps mai no ha estat generós totes les baves requereixen injeccions letals o un crepuscle que cobresca totes les foscors o una careta suplementària als ganivets el seguici de fèretres en la vía pública mai no deixa de ser intransitable alguns creuen que les pol·lucions són la llet són el trot que perboques les mans el panteix i les seues rampes: hi ha centenars de delictes tots els dies sense comptar els del coixí hi ha centenars de somnis que floreixen amb els medicaments ¡sempre és curiós el mar en la respiració de les lluernes! Davant de vostè aprofite les carasses la simulació de la fraternitat per exemple la igualtat que desobeeix o tota la bellesa pusil·lànime d’una boca estovada de la terra (un ja no sap si és millor mastegar pindoletes de menta per a procurar refredar l’absolut o tirar els daus per a descobrir quin infern guanyem) darrere del cos el joc dels segells postals i aquest càncer de luxúria enfonsat en la seua metàstasi —davant de cada estrèpit de boques les paraules resten deslligades com una massa d’ostatges: se’ns furta fins i tot la desesperació tots els dies mentre es planifiquen les amputacions necessàries per a fertilitzar el silenci comence a pensar que he de fugir del cel i traslladar el dol al pati darrerer dels somnis deixant que la nit creme les paraules i que tu em dures entera i secreta en el fogó esmolat del desig l’inhòspit és només la versió engreixada del paradís també la boca que destorba en la flassada…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓFISURAS DEL SUEÑO

La memoria resulta impostergable en estos tiempos en los que todo se nos quiere vender en cajitas de fantasía sólo es cuestión de aprender a leer los cuatro costados de lo que no se dice (algunas veces sólo queremos destruir la propia historia y hablamos al filo de los hospitales como para ponernos locos ante el espejo nos vemos desparejos pero somos adoradores de cementerios queremos hacer momia a la euforia y plácido concierto el ruido histórico) las teorías políticas nos deslumbran es cierto, pero no son sueños verdaderos al cabo alguien descubre la verdad aunque sea demasiado tarde: hay vitrinas que sólo pueden ser para turistas como las tantas primaveras que han acabado en desnudez —en muchos párpados el desvelo del tiempo nunca ha sido generoso todos los babeos requieren de inyecciones letales o de un crepúsculo que cubra todas las oscuridades o de una máscara suplementaria a los cuchillos el cortejo de féretros en la vía pública nunca deja de ser intransitable algunos creen que las poluciones son la leche son el trote que vomitas las manos el jadeo y sus calambres: hay cientos de delitos todos los días sin contar los de la almohada hay cientos de sueños que florecen con los fármacos ¡siempre es curioso el mar en la respiración de las luciérnagas! Ante usted me valgo de las muecas la simulación de la fraternidad por ejemplo la igualdad que desobedece o toda la belleza pusilánime de una boca mullida de la tierra (uno ya no sabe si es mejor masticar pastillitas de menta para procurar resfriar el absoluto o tirar los dados para descubrir qué infierno ganamos) tras el cuerpo el juego de los sellos postales y este cáncer de lujuria sumido en su metástasis —ante cada estruendo de bocas las palabras quedan desasidas como una masa de rehenes: se nos roba hasta la desesperación todos los días mientras se planifican las amputaciones necesarias para fertilizar el silencio empiezo a pensar que debo huir del cielo y trasladar el luto al traspatio de los sueños dejando que la noche queme las palabras y que vos me durés entera y secreta en el fogón afilado del deseo lo inhóspito es sólo la versión enmugrecida del paraíso también la boca que estorba en la cobija…
Barataria, 2017